Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek za menadżera

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 6 lipca 2017
4133bfc4e4863134869fc2c5d959886072884faa-medium

Firma, która zwarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takiego obowiązku nie ma, gdy osoba fizyczna z którą zawarła kontrakt ma inny tytuł do ubezpieczeń z wynagrodzenie m wyższym od minimalnego. Sprawdź szczegóły i poznaj nową interpretację ZUS w tej sprawie.

Jakie były wątpliwości przedsiębiorcy?

Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług zarządzania z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202).

Zarządca zostanie powołany do zarządu spółki.

Spółka zwróciła się do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie podlegania ubezpieczeniom przez tę osobę. Jej zdaniem skoro osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej powinna podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Stąd w przypadku wykonywania kontraktu menadżerskiego, która ma charakter umowy o świadczenie usług należy obowiązkowo opłacić za zarządcę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla tej osoby dobrowolne.

Na poparcie swojego stanowiska spółka powołała uchwałę Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15.

Jakie jest zdanie ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrując powyższą sprawę uznał jego stanowisko za nieprawidłowe.

Pismem z 10 maja 2017 r. Zakład wezwał spółkę do uzupełnienia wniosku i wskazanie, czy osoba ta posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, np. umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną – umowę zlecenia. Ponadto, jeżeli osoba ta posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń Zakład zobowiązał spółkę do wskazania czy z umowy o pracę albo umowy zlecenia osoba ta osiąga przychód w kwocie równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu.

W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że osoba (zarządca, z którym zamierza zawrzeć umowę zlecenia) ma zawartą umowę zlecenia z innym pracodawcą. Z umowy tej uzyskuje przychód wyższy od minimalnego wynagrodzenia. Z umowy tej nie są odprowadzone składki, gdyż osoba ta do 30 czerwca 2017 r. jest zatrudniona w spółce na umowę o pracę. Tego dnia umowa o pracę wygaśnie, a od 1 lipca 2017 r. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania.

W związku z powyższym, ZUS uznał, że w takim przypadku, kiedy osoba (zarządca) osiąga wyższy od minimalnego wynagrodzenia przychód z umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem, składek na ZUS nie opłaca się z kontraktu menadżerskiego.

Zarządca może oczywiście na swój wniosek na zasadzie dobrowolności zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o świadczenie usług albo zmienić tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli Twoja firma zamierza zawrzeć z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę o świadczenie usług zarządzania upewnij się, czy osoba ta nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli okaże się, że ma zawartą umowę np. zlecenia z innym podmiotem sprawdź, jaki uzyskuje z tego tytułu miesięczny przychód. Informacja ta jest ważna, gdyż dzięki temu będziesz miał pewność czy z tytułu zawartej z Twoją firmą umowy należy opłacać obowiązkowo składki na ZUS.

Pamiętaj, że jeżeli osoba ta ze zlecenia zawartego z inną firmą osiąga przychód niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania zawartą z Twoją firmą będziesz miał obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli przychód z pierwszej umowy jest wyższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę nie opłacasz od umowy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe.

Interpretacja ZUS z 9 czerwca 2017 r. (DI/100000/43/538/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel