Rozliczenie nadpłaty składek emerytalno - rentowych dla pracownika

Dodano: 23 grudnia 2016

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. ograniczenie wynosić będzie 127 890 zł). Sprawdź szczegóły.

Specjalnie dla Portalu FK komentuje: Katarzyna Błażejewska, starszy specjalista w dziale usług kadrowo-płacowych w grupie audytorsko-doradczej Mazars 


W praktyce oznacza to, że od przychodów stanowiących podstawę naliczenia składek ZUS, po przekroczeniu w/w limitu, naliczane są tylko składki na ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP i FGŚP. Należy pamiętać, że zaniechania naliczania składek em/rent należy w tym przypadku zastosować również u osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Ustalenie momentu przekroczenia podstawy naliczeń pracodawca dokonuje na podstawie oświadczenia pracownika, własnej dokumentacji bądź informacji otrzymanej z ZUS. W przypadku kiedy ma wątpliwości co do poprawności danych uzyskanych od pracownika może samodzielnie wystąpić do ZUS z wnioskiem 
o ustalenie dla niego momentu przekroczenia (formularz ZUS-EPW-P). Gdyby jednak doszło do powstania zaległości składkowej z powodu błędnie otrzymanych danych do spłaty całości zadłużenia zobowiązany jest ubezpieczony.

Pojawienie się nadpłaty składek em/rent wiąże się z powstaniem niedopłaty składki zdrowotnej. Nadpłacone składki (bez pomniejszenia o składkę zdrowotną) stanowią przychód pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia korekt deklaracji ubezpieczeniowych oraz do rozliczenia i zwrotu niesłusznie pobranych kwot na bieżącej liście płac. Nienależnie pobrane składki em/rent pomniejszone o niedopłatę składki zdrowotnej, jeśli pracodawca nie wystąpi z wnioskiem o ich zwrot, ZUS zalicza na poczet zaległy, bieżących bądź przyszłych zobowiązań. Tym samym, jeżeli pracodawca nie ma żadnych zaległości z tyt. opłat ZUS to teoretycznie z bieżących należności może potrącić kwotę nadpłaty – w praktyce jednak przed potrąceniem zalecane jest wcześniejsze rozliczenie kont w ZUS.

Poniżej przykładowe rozliczenie kwoty zwrotu dla pracownika (przy zastosowaniu zwykłych kosztów uzyskania przychodu i brak PIT 2):

Przychód (kwota nadpłaty składek na ub. em/rent )

636,84 zł

Składka na ub. zdrowotne (9%) będąca jednocześnie niedopłatą składki na ub. zdrowotne - uwaga: nie jest wykazywana w bieżącej deklaracji ZUS

636,84 zł * 9% = 57,32 zł

Składka na ub. zdrowotne (7,75%)

636,84 zł * 7,75% = 49,36 zł

Podstawa opodatkowania

526 zł (636,84 zł - 111,25 zł = 525,59 zł)

Zaliczka na podatek

45 zł (526 zł*18%-49,36 zł=45,32)

Kwota do wypłaty dla pracownika

534,52 zł (636,84 zł - 57,32 - 45 zł)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel