Pracownik będący rencistą a próg mający wpływ na potrącanie składek

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 22 czerwca 2012
Pytanie:  Spółka zatrudnia pracownika na 1/10 etatu na kwotę 138,60 zł. Jest to pracownik zatrudniony na umowę o pracę z ustaloną rentą z tytułu niezdolności do pracy, w 2012 r. ZUS przysłał nam pismo o korekcie składek ZUS emerytalno-rentowej ponieważ przekroczył próg. Biuro rachunkowe dokonało korekty. Czy należy ująć tę korektę z 2012 r. czy w 2011 r., czy do przekroczenia progu liczy się od tego roku 2012 na nowo przekroczenie progu ? Czy w ogóle już nie powinniśmy odprowadzać za niego składek, w jakiej wysokości jest to próg ?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Odpowiedź: 

Na podstawie podanego stanu faktycznego trudno udzielić odpowiedzi o jaki chodzi próg, który miałby wpływ na potrącanie składek emerytalno-rentowych z tytułu umowy o pracę.

Każda zawarta umowa o pracę wywołuje obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Oznacza to, że osoba będąca pracownikiem zawsze podlega wszystkim ubezpieczeniom, bez względu na rodzaj umowy (na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy, w celu przygotowania zawodowego), wysokość zarobków czy wymiar czasu pracy.

Nie ma tu również znaczenia fakt, że pracownik posiada uprawnienia emerytalne bądź rentowe. Tak wynika z art. 9 ust. 4 ustawy systemowej. Zgodnie z nim, osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 (…) ustawy systemowej, a więc pracownicy, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Z kolei podstawę wymiaru składek społecznych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyjątkiem wynagrodzenia za czas choroby).

Jedyny próg kwotowy, po osiągnięciu którego pracodawca nie nalicza i nie potrąca pracownikowi składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy rocznej podstawy wymiaru tych składek.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Do osiągnięcia powyższej kwoty czyli tzw. limitu 30-krotności, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do ZUS na ogólnych zasadach a więc od podstawy wymiaru ustalonej jako przychód ze stosunku pracy. Od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia, nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Limit 30-krotności jest jednak dość wysoki i w praktyce sięga tylko osób bardzo dobrze zarabiających. W 2011 r. wynosił 100.770 zł, a w 2012 r. wynosi 105.780 zł. Aby ustalić ten próg, sumuje się narastająco od początku danego roku wszystkie kwoty (z wszystkich tytułów) stanowiące podstawę wymiaru składek na te dwa rodzaje ubezpieczeń.

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

Z pytania wynika, że pracownik jest zatrudniony w niewielkim wymiarze czasu pracy i jego zarobki są odpowiednie do części etatu. Zatem, na pewno nie spowodowały przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Dodatkowe dochody osiągane przy jednoczesnym pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy mogą ewentualnie wpłynąć na zmniejszenie renty bądź zawieszenie jej wypłaty, jeżeli przekroczyły ustawowe limity kwotowe. Jednak jeśli rencista dorabia tylko na 1/10 etatu w Państwa firmie, to również ten dochód nie wpływa na ograniczenie renty.

Reasumując, bez wskazania z Państwa strony czego dotyczyło pismo ZUS nie jesteśmy w stanie udzielić bardziej konkretnej odpowiedzi.

Tekst opublikowany: 

11 czerwca 2012 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel