Poznaj wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców w 2017 roku

Dodano: 2 stycznia 2017

Od nowego roku wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących własne firmy. Sprawdź, w jakiej wysokości muszą opłacać składki na ZUS osoby rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą.

Składki na ZUS dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Poniżej podajemy minimalną wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców zarówno opłacających składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jak i nieopłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za 2017 r.


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

   

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.557,80 zł

emerytalne:

499,28 zł

499,28 zł

rentowe:

204,62 zł

204,62 zł

chorobowe:

62,67 zł

-

wypadkowe*:

46,04 zł**

46,04 zł**

Razem:

812,61 zł

749,94 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne: 
zostanie ogłoszona w styczniu 2017 r.

zdrowotne

zostanie ogłoszona w styczniu 2017 r.

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.557,80 zł

Fundusz Pracy:

62,67 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki na ZUS dla nowych firm

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń-grudzień 2017 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

   

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 600,00 zł

emerytalne:

117,12 zł

117,12 zł

rentowe:

48,00 zł

48,00 zł

chorobowe:

14,70 zł

-

wypadkowe*:

10,80 zł**

10,80 zł**

Razem:

190,62 zł

175,92 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
zostanie ogłoszona w styczniu 2017 r.

zdrowotne

zostanie ogłoszona w styczniu 2017 r.

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy***: 600,00 zł

Fundusz Pracy ***

14,70 zł***

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

*** Uwaga: przedsiębiorcy, którzy nie posiadają innych tytułów do ubezpieczenia społecznego nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych np. umowę o pracę czy umowę zlecenia, wówczas ma obowiązek opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

·         ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.), ·         obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2016 r. poz. 1188), ·         rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel