Konstytucja dla biznesu. Jak skorzystają na tym przedsiębiorcy

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 24 listopada 2016

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności przez 6 miesięcy to duże ułatwienie dla osób wchodzących dopiero na rynek – uważa Jakub Rychlik, doradca podatkowy. Na jakie jeszcze ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy? Sprawdź więcej.

Głównym założeniem konstytucji dla biznesu autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest zmiana przepisów ogólnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. W zamierzeniu pomysłodawcy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zostanie zastąpiona przez trzy ustawy, tj.:

  • ustawę Prawo przedsiębiorców;
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jakie zmiany można liczyć

Jeśli chodzi o istotne różnice między obecnie obowiązującym stanem prawnym a projektowanym, to zakłada się:

  • wprowadzenie zasad ogólnych w Prawie przedsiębiorców;
  • wprowadzenie instytucji objaśnień prawnych wydawanych przez właściwych ministrów w zakresie znaczenie przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
  • wyłącznie uznania za przedsiębiorcę osób uzyskujących przychody poniżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2017 r. będzie to kwota 1.000 zł;
  • wyłączenie z obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą przez okres pół roku;
  • wprowadzenie skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli wobec przedsiębiorców;
  • rezygnację z książki kontroli.

Zasady ogólne zapisane w Prawie przedsiębiorców są niejako kalką zasad ogólnych zapisanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej: KPA), np. zasada szybkości postępowania, czy też zasada zaufania. Niezależnie bowiem od tego, czy te zasady zostaną zapisane w Prawie przedsiębiorców, to organy administracyjny publicznej w postępowania prowadzonych wobec przedsiębiorców mają obowiązek ich stosowania na podstawie KPA.

Nie jest to zatem duża zmiana jakościowa, a raczej powtórzenie zapisów z KPA, które i tak organy administracji mają obowiązek stosować w praktyce.

Niezdumiałe jest  zapisanie w art. 8 Prawa przedsiębiorców zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Jest to zasada powszechnie akceptowana i respektowana przez wszystkich, więc nie ma potrzeby zapisywania jej w aktach prawnych. Taki zabieg mógłby zrozumiały w państwach, które w swoim dorobku cywilizacyjnym nie mają tej zasady.

Przedsiębiorcy z niskimi dochodami bez składek

Istotą wyłączenia z kategorii przedsiębiorców osób osiągających przychody miesięcznie poniżej 1.000 zł jest zwolnienie ich z obowiązku płacenia składek ZUS, które przekraczają to kwotę. Trudno sobie wyobrazić, jak dużej grupy może dotyczyć to udogodnienie, ale wydaje się, że niewielkiej. Lepszym rozwiązaniem dla mikroprzedsiędbiorców byłaby zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zwalniająca ich z obowiązku płacenia składek, gdy ich przychody w miesiącu średnio w przekroju całego nie przekraczały 4-5 tys. PLN. Oczywiście należałoby pozostawić mikroprzedsiębiorcom prawo do ubezpieczenia dobrowolnego.

Przez pół roku bez składek ZUS

Za pozytywną zmianę należy uznać zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS osób rozpoczynających prowadzenie działalności przez okres 6 miesięcy. Jest to bardzo duże ułatwienie dla osób wchodzących dopiero na rynek, gdy zaczynają one dopiero zdobywać klientów i zwiększać swoje przychody.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznik Przedsiębiorców

Istotnym novum jest powołanie instytucji Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Przewiduje się, że komisja będzie miała charakter opiniodawczy. Przedmiotem opinii będą projekty aktów prawnych, obowiązujących przepisów prawnych, a także ocena stanu konkurencyjności warunków wykonywania działalności gospodarczej. Komisja będzie forum, na którym będą wypracowywane rozwiązania dla poprawy stanu prawnego regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Sądząc po sposobie powoływania członków komisji należy przypuszczać, że interesy mikroprzedsiędbiorców nie będą w niej reprezentowana. To właśnie raczej dużzi przedsiębiorcy będą odgrywali w niej znaczącą rolę. Nie można tego z góry przesądzić, ale komisja będzie forum, gdzie górę wezmą partykularne interesy silnych graczy w gospodarce, a nie ogółu przedsiębiorców.

Opiniowaniem aktów prawnych również ma zajmować się Rzecznik przedsiębiorców, który oprócz tego będzie prowadził działalność edukacyjną, a także wspierał mediację między przedsiębiorcami i państwem. Działalność rzecznika ma polegać na monitorowaniu i zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości właściwym podmiotom. Przykładowo rzecznik będzie mógł zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Istotnym uprawnieniem rzecznika będzie możliwość wstrzymania kontroli prowadzonej wobec przedsiębiorcy. Niefortunnym zapisem jaki znalazł się w projekcie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców jest art. 23 ust. 1 przyznający osobowość prawną rzecznikowi.

Opinia eksperta

Podsumowując projekt nie wprowadza rewolucji w zakresie stanu prawnego, w jakim funkcjonować będą przedsiębiorcy. Nadal bowiem będzie obowiązywały koncesje, zezwolenia, a mikroprzedsiębiorcy będą obciążani wysokimi składkami ZUS w stosunku do uzyskiwanych przychodów.

Można raczej mówić o kosmetyce stanu prawnego polegającej na zastąpieniu jednej ustawy czterema nowymi, gdzie w większości powtórzone są dotychczasowe rozwiązania prawne. Owszem zmiany wskazują, że intencją rządu jest polepszanie życia gospodarczego w Polsce jednakże trzeba odważniejszych zmian, by polscy przedsiębiorcy przestali rejestrować działalność gospodarczą za granicą. Najistotniejszą kwestią jest oczywiście zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiędbiorców składkami ZUS.

A już w piątek sprawdzimy, jakie zmiany w podatkach przewiduje konstytucja dla biznesu.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel