Jaką stopę procentową składki wypadkowej zastosować w wyniku połączenia się spółek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 30 sierpnia 2018
fad1c5685b220f6498715f33589939f40b40ed63-medium

W wyniku połączenia spółka przejmująca stała się pracodawcą dla pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, a spółka przejmowana przestała istnieć jako podmiot prawny. Każda ze spółek miała ustaloną inną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jaką wysokość stopy procentowej zastosować po połączeniu? Czy należy wybrać korzystniejszą? Czy można ją zmienić? Sprawdźmy co na to ZUS.

Spółka połączyła się z inną spółką na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. W wyniku połączenia spółka przejmująca stała się pracodawcą dla pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, a spółka przejmowana przestała istnieć jako podmiot prawny.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przed połączeniem każda ze spółek miała określoną inną wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. I tak jej wysokość ustalona przez ZUS wynosi:

  • 1,32% podstawy jej wymiaru dla spółki przejmującej
  • 1,47% podstawy jej wymiaru dla spółki przejmowanej.

Wobec powyższego wnioskodawca zastanawiał się, czy spółka przejmująca zachowa w związku z połączeniem się prawo do stosowania ustalonej dla niej wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, czyli 1,32%. Ponadto czy w odniesieniu do wynagrodzeń należnych za cały miesiąc, w którym nastąpiło połączenie spółka przejmująca powinna zastosować stopę procentową w wysokości 1,32% (czyli taką jaka została dla niej ustalona) dla wszystkich pracowników (również tych przejętych).

Jakie jest jego stanowisko?

Spółka uważa, że powinna zachować prawo do ustalonej dla niej wysokości stopy procentowej składki wypadkowej (tj. 1,32%). Uważa ona, że połączenie się ze spółką, którą przejęła nie ma na to wpływu, gdyż stopa procentowa została ustalona na rok składkowy i nie ulega ona zmianie w tym okresie.

Wnioskodawca powinien stosować ustaloną stopę procentową 1,32% do momentu uzyskania z ZUS zawiadomienia o zmianie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Tak samo uważa, jeżeli chodzi o zastosowanie stopy procentowej do wypłaty wynagrodzeń. Jej zdaniem powinna zastosować ustaloną dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe (tj. 1,32%) również w odniesieniu do wynagrodzeń wszystkich pracowników należnych za miesiąc, w którym nastąpiło połączenie się spółek.

Co postanowił ZUS?

ZUS oba stanowiska wnioskodawcy uzna za prawidłowe.

Zakład przypomniał, że ustalona stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe przypisana jest konkretnemu płatnikowi składek i bez względu na ewentualne zmiany organizacyjne (np. przejęcie inne spółki), które następują w trakcie trwania roku składkowego raz ustalona wysokość nie ulega zmianie.

Zmiany, które następują w związku z przekształceniami wewnątrzorganizacyjnymi mogą natomiast wpłynąć na wysokość stopy procentowej ustalonej dla płatnika składek dopiero na kolejny rok składkowy.

Co to dla Ciebie oznacza?

Jeżeli Twoja firma przejmie inną firmę w wyniku połączenia się spółek pamiętaj, że dla Twojej firmy (spółki przejmującej) stopa procentowa została ustalona na okres roku składkowego i nie ulega zmianie w tym okresie.

Spółka przejmująca (czyli Twoja) jako płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe od ustalonej na dany rok składkowy stopy procentowej składki, a więc również w momencie przejęcia będzie posiadała ustaloną obowiązującą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pamiętaj, że nie ma żadnych przesłanek do twierdzenia, że fakt zwiększenia liczby ubezpieczonych wskutek przejęcia w trybie art. 231 Kodeksu pracy – nowych pracowników zatrudnionych wcześniej w spółce przejmowanej – spowoduje od dnia przejęcia zmianę dla istniejącego już płatnika obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku składkowym.

Interpretacja z 7 sierpnia 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/862?2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel