Czy umowa licencyjna ze zleceniobiorcą stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 26 sierpnia 2016

Przedsiębiorca zatrudniający osoby na podstawie umowy zlecenia zawarł samoistne umowy o korzystanie z wytworzonych przez nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeczytaj tekst i sprawdź, czy umowa o korzystnie z utworu (licencyjna) niewykonywana w ramach umowy zlecenia podlega oskładkowaniu.

Umowa zlecenia i samoistna umowa licencyjna – co ze składkami na ZUS?

Firma poinformowała, że zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, niebędące jej pracownikami, i zamierza z nimi zawrzeć samoistne umowy o korzystanie z wytworzonych przez nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Utwory, które mają być przedmiotem tych umów nie pozostają w związku z istniejącym stosunkiem zlecenia, co oznacza, że stworzenie utworu nie będzie następowało w ramach umowy zlecenia. Na podstawie umów licencyjnych autorzy upoważnialiby firmę do korzystania z opracowanych przez nich programów sportowo-treningowych. W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca przeprowadzałby szkolenia i treningi oparte na opracowanym utworze.

Z tytułu udzielenia licencji firma będzie wypłacała licencjodawcy wynagrodzenie za każdą godzinę szkoleniową/treningową przeprowadzoną według jego planu autorskiego.

Wnioskodawca zapytał: czy licencjodawca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o korzystanie z utworu, a tym samym czy wynagrodzenie z umowy licencyjnej będzie stanowiło podstawę wymiaru tych składek.

Zdaniem pytającego przedmiotowa umowa nie wywołuje obowiązku ubezpieczeń a wynagrodzenie nie będzie podlegało oskładkowaniu.

Umowa licencyjna, podobnie jak umowa o dzieło, nie stanowi bowiem odrębnego, samodzielnego tytułu do ubezpieczeń. Ponadto, wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji stanowi przychód ze źródła jakim są prawa majątkowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie z działalności wykonywanej osobiście.

Stanowisko ZUS 

ZUS przypomniał, że nie jest w jego gestii dokonywanie kwalifikacji prawnej umów zawieranych przez wnioskodawców ani ocena czy w tym przypadku program sportowo-szkoleniowy jest przedmiotem prawa autorskiego. Nie będzie również przesądzał, czy korzystanie z programu będzie możliwe na podstawie przedstawionej umowy licencyjnej czy innej cywilnoprawnej, a także do jakiego podatkowo źródła przychodów zalicza się wynagrodzenie uzyskane z tytułu tej umowy. Stąd, wydając interpretację ZUS zakłada, że podane przez wnioskodawcę informacje są zgodne ze stanem faktycznym, a umowa została prawidłowo dobrana.

ZUS wyjaśnił więc, że samoistna umowa licencyjna, która zostanie zawarta nie mieści się w kategorii tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych (nie występuje w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Stworzenie utworu nie jest przedmiotem umowy zlecenia, a wynagrodzenie za korzystanie z niego nie stanowi przychodu z takiej umowy, lecz z praw majątkowych.

W związku z tym racja leży po stronie wnioskodawcy i jego stanowisko jest prawidłowe.

Zapamiętaj!

  1. Samoistna umowa licencyjna nie mieści się w kategorii tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.
  2. Stworzenie utworu nie jest przedmiotem umowy zlecenia, a wynagrodzenie za korzystanie z niego nie stanowi przychodu z takiej umowy, lecz z praw majątkowych.

interpretacja ZUS oddział w Lublinie z 28 lipca 2016 r. WPI/200000/43/755/2016

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel