Czy trzeba opłacać składki od odszkodowania wypłaconego pracownikowi

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 21 lutego 2018
b9e4b4552893c0c94a8362d7b37964fe1affded4-medium

Są sytuacje, kiedy pracownikowi trzeba wypłacić odszkodowanie. Sprawdź, kiedy nie nalicza się i odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS na ten temat.

Czego dotyczyła sprawa?

Przedsiębiorca zatrudniając jakiś czas temu pracownika w umowie o pracę zawarł zapisy o zakazie konkurencji. Pracownik nie mógł podejmować działalności konkurencyjnej w trakcie zatrudnienia, a po ustaniu stosunku pracy miał zagwarantowane wynagrodzenie przez 6 miesięcy za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

W związku z przejściem pracownika na emeryturę i rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron przedsiębiorca będzie przez 6 miesięcy po ustaniu zatrudnienia wypłacał mu wynagrodzenie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej zgodnie z zapisami umowy o pracę. Świadczenie wypłacone pracownikowi będzie stanowiło odszkodowanie zgodnie z art. 1012 Kodeksu pracy. Wypłata świadczenie będzie przychodem pracownika.

Wszystkie zapisy dotyczące zakazu konkurencji oraz wypłaty wynagrodzenia (odszkodowania) zawarte są w umowie o pracę.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Firma zastanawiała się, czy od wypłaconego wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu zawartej umowy o pracę zawierającej zapisy o zakazie konkurencji, po ustaniu stosunku pracy, należy pobrać i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Jej zdaniem nie, gdyż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji nie stanowią podstawy wymiaru składek.

Stąd wypłata byłemu pracownikowi przez 6 miesięcy po ustaniu zatrudnienia wynagrodzenia będącego odszkodowaniem za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS.

Co postanowił ZUS?

Zakład podzielił stanowisko przedsiębiorcy. W wydanej decyzji uznał, że nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania wypłaconego po ustaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji zawartej z pracownikiem.

ZUS przypomniał, że katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 4 powołanego przepisu, nie stanowią podstawy wymiaru skałek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nie masz obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania wypłaconego na podstawie umowy o zakazie konkurencji zawartej z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy.

Pamiętaj, że świadczenie wypłacone pracownikowi musi stanowić odszkodowanie zgodnie z art. 1012 Kodeksu pracy. Wypłata świadczenie musi być przychodem pracownika.

Interpretacja z 2 lutego 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/28/2018).

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel