Czy świadczenie pieniężne zawsze trzeba oskładkować

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 30 marca 2018
4e5a1a0029ef1885adf8f2812fcab4fefa9ab9cb-medium

Pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron może się z nim umówić, że wypłaci mu rekompensatę pieniężną jeszcze w czasie trwania stosunku pracy. Czy wobec tego ma obowiązek wliczyć takie świadczenie do podstawy wymiaru składek? Dowiedz się więcej na ten temat.

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Przedsiębiorca podpisał z pracownikiem porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracodawca w porozumieniu zobowiązał się wypłacić na rzecz pracownika rekompensatę pieniężną w związku z rozstaniem się. Świadczenie to miało zostać wypłacone jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. W związku z tym, że rekompensata będzie przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT, a także będzie miała ścisły i nierozerwalny związek z faktem jego ustania i nie zostałaby wypłacona w innych okolicznościach płatnik powziął wątpliwość czy stanowi ona podstawę wymiaru składek.

Jakie przedstawił swoje stanowisko?

Jego zdanie przychód w postaci rekompensaty wypłaconej pracownikowi przed dniem rozwiązania stosunku pracy, ale pozostającej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie stanowi podstawy wymiaru składek.

We wniosku skierowanym do ZUS w sprawie wyjaśnienia tej sprawy, powołał się na 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Zaznaczył także, że pojęcie rekompensata jest bardzo szerokie i obejmuje wyrównanie wszelkich strat majątkowych i niemajątkowych związanych ze stosunkiem pracy a rekompensatą.

Jaka była decyzja ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. Jego zdaniem nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości rekompensaty wypłaconej pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

ZUS w decyzji uzasadnił, że powołane przez przedsiębiorcę rozporządzenie, które wymienia należności wyłączone z oskładkowania jest skonstruowane ogólnie. Nie wymienia konkretnych przepisów prawa pracy, które przyznają prawo do takich świadczeń.

Przykładowo zostały w nim wymienione odprawy, odszkodowania i rekompensaty z tytułu m.in. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Wobec tego należy przyjąć, że katalog tych świadczeń wyłączonych z oskładkowania ma charakter otwarty.

Co to dla Ciebie oznacza?

Nie oskładkowujesz rekompensaty wypłacanej pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, np. na mocy porozumienia stron pod warunkiem, że:

  • wypłata tego świadczenia pozostaje w bezpośrednim oraz
  • nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Możesz jeszcze wypłacić rekompensatę przed rozwiązaniem umowy o pracę i nie włączać jej do podstawy wymiaru składek. Najważniejsze jest, aby później faktycznie doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Interpretacja ZUS z 14 lutego 2018 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/35/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel