Kalkulator obniżonych odsetek od zaległości podatkowych

Dodano: 1 stycznia 2021


Zasadniczo odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego) – do dnia uregulowania zaległości podatkowej, której dotyczą. Należy je uiścić bez wezwania organu podatkowego. Stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%. Przy czym obecnie nie może ona być niższa niż 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym.


W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość obniżenia wysokości odsetek za zwłokę. Mianowicie jeżeli podatnik skoryguje deklarację, a ponadto wpłaci zaległość podatkową w ciągu 7 dni od złożenia takiej korekty, to może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od tej zaległości – w wysokości 50% stawki podstawowej (tj. 4%). Jest to niejako premia dla podatnika za dokonanie autokorekty rozliczenia i szybką wpłatę wynikającej z niej zaległości. Stanie się tak pod warunkiem, że ww. korekta będzie skuteczna i zostanie złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji pierwotnej (art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej).

Stawka odsetek za zwłokę wyniesie 50% stawki podstawowej, jeśli:
•    korekta deklaracji zostanie złożona nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia tej deklaracji (pierwotnej);
•    zapłata zaległości podatkowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 56a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej).


Co istotne, prawo do skorzystania z obniżonych, 50% odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych mają nie tylko podatnicy, którzy w podanym wcześniej terminie zapłacą podatek, ale również ci, którzy swoje należności uregulują w inny sposób. Chodzi tutaj o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenie albo przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 komentowanej ustawy. W tym celu taki podatnik powinien złożyć wniosek o zastosowania obniżonej stawki odsetek nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej). Na możliwość stosowania obniżonej stawki odsetek nie wpływa wysokość ujawnionej zaległości podatkowej.

PRZYKŁAD

17 lipca 2020 r. Spółka „A” złożyła korektę deklaracji VAT-7 za luty 2020 r. W jej wyniku zwiększyła się kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego o 970 zł. Zaległość ta została przez spółkę wpłacona do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w dnu 23 lipca 2020 r. Ponieważ nie zaistniały żadne przesłanki wyłączające skuteczność złożonej korekty ani prawo do stosowania 50% odsetek obniżonych – jednostka miała prawo skorzystać z takiego obniżenia (tj. odsetek za zwłokę w wysokości  4% kwoty zaległości w stosunku rocznym).

Kiedy niższe odsetki nie będą możliwe


Aby podatnik mógł skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, korekta nie może być skutkiem działań organów podatkowych, w tym także przeprowadzonej przez nie kontroli (art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej). Podatnik nie skorzysta zatem prawa do obniżenia odsetek w przypadku korekty deklaracji:
•    złożonej po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
•    złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
•    dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Skorzystałeś z Tarczy Antykryzysowej? Przygotuj się na kontrolę

Z powołanych wcześniej regulacji wynika również, że  wspomniany przywilej dotyczy jedynie tych podmiotów, które dostatecznie wcześniej zorientowały się, że popełniły błąd w swoich rozliczeniach i w miarę szybko go poprawiły w trybie przewidzianym przez przepisy. Natomiast podatnicy, którzy takiej korekty dokonywali po upływie pół roku od dnia upływu terminu do złożenia pierwotnej (tj. korygowanej) deklaracji, odsetki od powstałej z tego tytułu zaległości będą musieli naliczyć już na ogólnych, mniej korzystnych zasadach (tj. według stawki podstawowej).


PRZYKŁAD
17 kwietnia 2020 r. Spółka „B” złożyła deklarację VAT-7K za I kwartał 2020 roku. Następnie 23 października br., w związku ze stwierdzoną pomyłką w tej deklaracji,  jednostka złożyła jej korektę. W tym samym dniu zapłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Korekta została dokonana z zachowaniem 6-miesięcznego terminu, w związku z czym jednostka miała prawo do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę. Wspomniany termin 6-miesięczny należy bowiem liczyć od upływu ustawowego terminu do złożenia deklaracji (który w tym przypadku przypadał w poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.), a nie od daty, kiedy pierwotna deklaracja faktycznie wysłana. Ponadto spółka terminowo zapłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami 
PRZYKŁAD

Ważna jest data powstania zaległości


Wymaga również podkreślenia, że stawka obniżona w wysokości 50% stawki podstawowej (4%) ma zastosowanie do zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r. W odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. należało stosować stawkę obniżoną w wysokości 75% stawki podstawowej (6%).


Podwyższenie odsetek za zwłokę


Przepisy przewidują również sankcyjną, podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej (tj. 12%).. Zgodnie z art. 56b Ordynacji podatkowej stosuje się ją do zaległości podatkowych podatku akcyzowym i VAT (powstałych od 1 stycznia 2016 r.). Przy czym obowiązek naliczenia tych 150% odsetek powstaje w okolicznościach, o których była mowa wcześniej, a więc m.in. w sytuacji, gdy korekta jest składana w wyniku czynności sprawdzających, jak również  po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w razie niestosowania takiego zawiadomienia – po jej zakończeniu. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego (zawyżenia nadpłaty, zwrotu podatku) musi jednak przekraczać 25% kwoty należnej i być wyższa niż 5-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.


Jak korzystać z kalkulatora obniżonych odsetek od zaległości podatkowych


Aby obliczyć wysokość obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej należy wypełnić następujące rubryki:
•    Termin zapłaty należności – czyli wymagany termin zapłaty,
•    Data zapłaty należności  – czyli data faktycznej wpłaty (zaległości podatkowej),
•    Kwota należności – czyli kwota zaległości podatkowej.

Mariusz Olech

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel