Jakie wynagrodzenie musi wypłacić pracodawca zatrudnionemu kierowcy

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 11 maja 2018
Pytanie:  Mamy zamiar zatrudnić kierowców, którzy będą wozić towar do Niemiec i Holandii samochodami ciężarowymi powyżej 12 ton. Jakie powinniśmy spełnić formalności? Jakie wynagrodzenie i dodatki powinniśmy wypłacać kierowcom? Kierowcy będą spać w samochodzie.
Odpowiedź: 

Wynagrodzenie ustalić należy w umowie o pracę, według przepisów Kodeksu pracy, gdyż pracownik jest zatrudniony w Polsce, przez polską firmę. Wykonywanie transportu za granicę może być kategoryzowane jako zagraniczna podróż służbowa, ale w takim wypadku należy ustalić należności z tej podróży w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę. Gdy ani w regulaminach, ani w umowach nie znajdą się stosowne zapisy o należnościach za podróże służbowe, stosować należy wyłącznie przepisy kodeksowe, zwłaszcza w zakresie ryczałtów za noclegi

Pracownicy zatrudnienie w polskiej firmie powinni mieć ustalone wynagrodzenie według polskich przepisów

Pracownicy zatrudnieni przez polskiego przewoźnika, będą zatrudniani na podstawie prawa polskiego, zatem stosować można regulacje dotyczące wynagrodzenia, obowiązujące u pracodawcy.

Pracownicy odbywający podróże zagraniczne powinni mieć wypłacane diety

W odniesieniu do należności z tytułu podróży służbowych pracowników wykonujących transport drogowy za granicę, pracownikom tym należą się diety i inne należności wynikające z przepisów o podróżach służbowych zawartych w Kodeksie pracy i rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych.

W świetle ubiegłorocznej uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2017 r. (sygn. III PZP 2/17), zgodnie z którą ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775§ 3 Kodeksu pracy) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, kierowcy zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym mogą otrzymywać należności z tytułu podróży służbowych, w tym ryczałty za noclegi w kwotach ustalonych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. Jeżeli te przepisy nie obowiązują u pracodawcy, kwoty tych należności należy ustalić w umowach o pracę. W takim wypadku możliwa jest nawet rezygnacja z ryczałtów za noclegi lub zastąpienie ich innymi świadczeniami, ale należności te muszą być uregulowane co najmniej w umowach o pracę lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r., sygn. I PK 90/16).

Wyjątkiem są tu diety za podróże służbowe, które nie mogą być niższe niż kodeksowe, co wprost wynika z art. 775 § 4 Kodeksu pracy.

Jednak – jak wynika z uzasadnienia cyt. uchwały SN – gdy kwestii tych należności nie reguluje ani regulamin, ani układ zbiorowy, ani nie ustalono żadnych należności w umowie o pracę – to wówczas należy zastosować przepisy dotyczące pracowników sfery budżetowej – czyli aktualne rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych.

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel