Czy trzeba zapłacić za wolny dzień pracownikowi – honorowemu krwiodawcy

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 3 sierpnia 2018
Pytanie:  Pracownik oddaje krew jako honorowy dawca. Czy za ten dzień należy mu się płatne wolne? Ile razy do roku może pracownik oddać krew, a tym samym mieć wolne? Dodatkowo ten pracownik oddawał krew w momencie gdy były wypłaty – w gotówce. Jest przygotowane dla niego KW, jednakże pracownik jeszcze musi określić ilość nadgodzin z własnej rozpiski. Chciałbym dopytać, czy jeśli mamy KW gotowe (trzeba tylko wpisać kwotę), to czy trzeba również kwotę wpisywać słownie? Jest taki wymóg na KW lub KP? Bo pisanie słownie ręcznie jest niezwykle irytujące.
Odpowiedź: 

Za czas zwolnienia w celu oddania krwi, pracownikowi – honorowemu dawcy krwi przysługuje wynagrodzenie.

Zwolnienie dla pracownika – krwiodawcy

Zgodnie z przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Za ten czas pracownik ma prawo do wynagrodzenia, przy obliczaniu którego stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje na czas niezbędny do oddania krwi ewentualnie na czas przeprowadzenia badań lekarskich. Jeżeli czas ten zajmuje cały dzień roboczy, to pracownikowi przysługuje zwolnienie na cały dzień.

Nie ma ograniczeń w tych zwolnieniach, tzn. każdorazowo, gdy pracownik honorowo oddaje krew, przysługuje mu wskazane, płatne zwolnienie od pracy.

Dowód KW – co powinien zawierać

Co do kwestii dowodu KW, to zgodnie z ustawą o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Przepisy nie wskazują zatem wprost, aby wpisywać wartość operacji słownie, jednakże, jeżeli wzór dowodu wpłaty przyjęty u danego pracodawcy przewiduje wpisanie kwoty słownie, to należy ją słownie wpisać.
Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel