Sektor Publiczny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 931)

Dz.U.15..931
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. z dnia 1 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 1382 i 1952) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)

w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo" rozdział "01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.", 
b)

w dziale "050 - Rybołówstwo i rybactwo" rozdział "05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.", 
c)

w dziale "710 - Działalność usługowa":

– rozdział "71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" otrzymuje brzmienie:

"71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii",

– uchyla się rozdział "71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)",

– uchyla się rozdział "71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne",

d)

w dziale "730 - Nauka" po rozdziale "73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk" dodaje się rozdział 73012 w brzmieniu:

"73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej", 

e)

w dziale "750 - Administracja publiczna":

– rozdział "75008 Izby skarbowe" otrzymuje brzmienie:

"75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe",

– uchyla się rozdział "75009 Urzędy skarbowe",

– rozdział "75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie" otrzymuje brzmienie:
"75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa",

– po rozdziale "75080 Działalność badawczo-rozwojowa" dodaje się rozdział 75081 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"75081 System powiadamiania ratunkowego
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z systemem powiadamiania ratunkowego realizowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz wojewodów w zakresie wydatków na funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.", 
f)

w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po rozdziale "75632 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)" dodaje się rozdział 75633 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku, o którym mowa w art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.", 
g)

w dziale "757 - Obsługa długu publicznego":

– rozdział "75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych" otrzymuje brzmienie:

"75701 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych",

–  rozdział "75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym" otrzymuje brzmienie:

"75703 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym", 
h)

w dziale "801 - Oświata i wychowanie":

– do rozdziału "80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".",

– do rozdziału "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80102 Szkoły podstawowe specjalne", "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80124 Licea profilowane specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".",

– po rozdziale "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dodaje się rozdział 80151 w brzmieniu:

"80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe", 
i)

w dziale "851 - Ochrona zdrowia" po rozdziale "85143 Publiczna służba krwi" dodaje się rozdział 85144 w brzmieniu:

"85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego", 
j)

w dziale "852 - Pomoc społeczna"

– objaśnienia do rozdziału "85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze" otrzymują brzmienie:

"W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.",

– objaśnienia do rozdziału "85226 Ośrodki adopcyjne" otrzymują brzmienie:

"W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."; 
2)
załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują odpowiednie brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
3)

w załączniku nr 6 do rozporządzenia paragraf "976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Brady'ego" otrzymuje brzmienie:

"976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą"; 
4)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a)

paragraf "406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymuje brzmienie:

"406  Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody i zapomogi dla żołnierzy

406002 Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy PSP

406003 Inne należności", 

b)

paragraf "418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy" otrzymuje brzmienie:

"418  Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane żołnierzom

418003 Nagrody jubileuszowe

418004 Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby

418005 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

418006 Zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom

418007 Pozostałe należności"; 

5)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a)

paragraf "406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymuje brzmienie:

"406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody motywacyjne i zapomogi wypłacane policjantom

406002 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406003 Nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406004 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu

406005 Inne należności wypłacane funkcjonariuszom", 

b)

paragraf "418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy" otrzymuje brzmienie:

"418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418003 Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach

418004 Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom

418005 Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby

418006 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom

418007 Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom

418008 Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby

418009 Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom

418010 Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia". 

§ 2.
1.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.
Paragraf "069 Wpływy z różnych opłat" określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 kwietnia 2015 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
Załącznik 2 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
Słowa kluczowe:
finanse publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel