Urlop wypoczynkowy dla pracownika pracującego w Niemczech

Autor: Bartosz Miszewski

Dodano: 19 listopada 2008
Pytanie:  Pracownik wyjeżdża na kontrakt z holdingu do pracy w Niemczech. Holding zapewnia przejazd i zakwaterowanie (bez wyżywienia). Przyjazd do Polski następuje co 1,5 miesiąca na 7 dni, które to dni są pokrywane ze zgromadzonych w czasie tych 1,5 mies. nadgodzin (tzn. holding płaci maksymalnie za 210 godzin pracy miesięcznie, a pozostałe są przetrzymywane w tzw. banku na poczet wyjazdu do domu). Kontrakt nie przewiduje kwestii urlopu. Czy jest to zgodne z przepisami prawa? Czy na kontrakcie przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy?
Odpowiedź: 

Jeżeli zawarty między pracownikiem i pracodawcą stosunek pracy podlega przepisom polskiego prawa pracy, nie można ustaleniami umownymi pozbawić pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego, zatem za cały okres zatrudnienia, w tym również za okres świadczenia pracy w Niemczech, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

W sytuacji gdy polski pracodawca wysyła swojego pracownika do pracy w Niemczech, pracownik i pracodawca mogą dokonać wyboru prawa (polskiego bądź niemieckiego), które będzie stosowane.

Wyboru prawa można dokonać przez złożenie odpowiednich oświadczeń woli bądź też w sposób dorozumiany (np. poprzez faktyczne stosowanie polskich przepisów).

Jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, stosunek pracy będzie podlegał prawu państwa, w którym strony w chwili powstania tego stosunku mają miejsce zamieszkania albo siedzibę.

Zatem jeśli przykładowo w chwili powstania stosunku pracy pracownik miał miejsce zamieszkania w Polsce i siedziba pracodawcy znajdowała się również w Polsce, należy stosować przepisy polskiego prawa pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego: stosunek pracy pracownika zamieszkałego w Polsce oraz pracodawcy zamieszkałego i prowadzącego przedsiębiorstwo mające siedzibę w Polsce – jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa - podlega prawu polskiemu, choćby umowa o pracę była lub miała być wykonywana w innym państwie (wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2001 r., I PKN 358/00, OSNP 2003/3/59).

Podleganie polskim przepisom prawa pracy oznacza m.in., że pracownik w każdym roku nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego i nie może zrzec się tego urlopu, a więc pozbawienie prawa do urlopu nie może również nastąpić na podstawie zawartego kontraktu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych udziela pracownikom czasu wolnego. Taka forma rekompensaty jest oczywiście możliwa, należy jednak pamiętać, że jeżeli odbiór czasu wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, udzielenie czasu wolnego musi nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, a liczba oddanych godzin musi być o połowę wyższa niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (czyli za 1 nadliczbówkę pracownikowi należy udzielić 1,5 godziny czasu wolnego).

Podstawa prawna: 

- art. 1512 § 2 i art. 152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
- art. 32, art. 33 ustawy z 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. nr 46, poz. 290 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

19 listopada 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel