Sektor Publiczny

VAT od czynności wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Dodano: 5 marca 2017
mężczyzna podpisuje dokumenty

Gmina, wydając za pośrednictwem placówek oświatowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika. Po centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, czynności te podlegają opodatkowaniu zwłaszcza, że jednostka wykonuje je w reżimie cywilnoprawnym. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację dotyczącą wyłączenia z opodatkowania VAT czynności wydawania przez gminę duplikatów legitymacji i świadectw za pośrednictwem placówek oświatowych.

 Opłata za duplikat

Od 28 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.  Podobnie jak to było uregulowane w poprzednio obowiązującym akcie prawnym, jednostki objęte systemem oświaty zobowiązane są wydać duplikat legitymacji szkolnej bądź świadectwa. Za te czynności pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej i są one ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez gminę za pośrednictwem placówek oświatowych. 

 Gmina jako podatnik

Dyrektor Izby przypomniał, że w zakresie czynności cywilnoprawnych nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, gmina jest uznawana za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako podatnik VAT.

 Bezpośredni beneficjent

Dana czynność podlega także opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. 

 Wynagrodzenie za usługę

W odniesieniu do wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich (szkolnych) oraz świadectw – gmina wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Świadczy bowiem w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym) odpłatne usługi, a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowo istnieje bezpośredni związek między płatnościami a usługami świadczonymi przez placówki oświatowe podlegające pod gminę. Beneficjentem świadczonych przez gminę usług za odpłatnością są uczniowie, słuchacze i absolwenci. 

Uiszczane opłaty są niczym innym jak wynagrodzeniem wnoszonym na poczet świadczenia usług dokonywanych przez gminę. Tak więc świadczenie przez usług za odpłatnością stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czynność podlegającą opodatkowaniu. 

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 710).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel