Sektor Publiczny

Uwaga! Nowe obowiązki sprawozdawcze dla gmin

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano:
  Uwaga! Nowe obowiązki sprawozdawcze dla gmin

Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami, podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, a także o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie danej gminy w danym roku podatkowym

Konieczność zmian

Wprowadzenie zmian wynika z braku:

  • sprawozdawczości podatkowej,  m. in.:  o podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin.  W  stosunku do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
  • scentralizowanej informacji o takich danych podatkowych jak: obowiązujące w gminach stawki podatków przyjęte uchwałami rad gmin, podstawa opodatkowania oraz informacje o podstawach opodatkowania zwolnionych  z opodatkowania na mocy prawa lokalnego. Dane ze  sprawozdania zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych m. in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Dane te zwiększą również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.
Elektroniczna forma

Minister zaproponował, że sprawozdanie według stanu na dzień 31 marca roku podatkowego, za który jest sporządzane sprawozdanie będzie składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane  do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przy wykorzystaniu funkcjonującego informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego [email protected]

W sprawozdaniu jednostki będą prezentowały informacje o:

  • podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
  • podstawach opodatkowania zwolnionych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin;
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania oraz terminy i  sposób jego sporządzania zostaną określone w rozporządzeniu.

Cel nowelizacji

Celem nowelizacji ustawy:

  • jest uzupełnienie sprawozdawczości, co jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym, jak i na poziomie samorządu terytorialnego,
  • wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mają wejść w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel