Sektor Publiczny

Sprawdź, co w praktyce oznaczają dla jednostek przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT

Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

Dodano: 9 maja 2018
7b7bf2e79e2dbcc54c04e8ca23324e78ce30535d-medium

Nowe rozwiązania w zakresie VAT, które wchodzą  w życie od 1 lipca 2018 r.  spowodują w JST kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT.  Już dziś przygotuj się do zmian w VAT.

Na czym polega split payment

Mechanizm działania  podzielonej płatności  (ang. split payment) polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT

Podzielona płatność będzie znajdowała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT czynnych, czyli do transakcji B2B. Nie będzie możliwości zastosowania podzielonej płatności w odniesieniu do zakupów dokonywanych od konsumentów czy też od podatników VAT zwolnionych czyli w transakcjach B2C.

Dobrowolne stosowanie mechanizmu

Split payment daje podatnikom dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu. Ponadto dobrowolność oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

PRZYKŁAD

Powiat chce zamówić meble do swojej siedziby, zamówienie dokonywane jest na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dostawcą jest czynny podatnik VAT. Dostawca wniósł wniosek, aby w umowie zawrzeć warunek, że płatność nie będzie dokonywana przez Powiat w systemie split payment, argumentując, iż chce bez ograniczeń korzystać ze swoich środków, a dodatkowo udzieli on na tą dostawę 5% rabatu.  Czy Powiat może zgodzić się na takie warunki?

Tak,  powiat może zgodzić się na takie warunki bowiem mechanizm współdzielonej płatności jest obecnie dobrowolny. Jednak przy stawianiu takich warunków przez dostawcę u nabywcy powinna pojawić się wątpliwość z jakich powodów takie zastrzeżenia i bonifikaty, dlaczego sprzedawca chce zniechęcić nabywcę do skorzystania z bezpieczeństwa jakie daje split payment.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że jednostki samorządu terytorialnego jako administracja powinny jak najczęściej korzystać z tego mechanizmu, płacąc w podzielonej płatności i odegrać  znaczną rolę w propagowaniu takiej formy rozliczeń jako metody korzystnej i bezpiecznej. Tym samym również w mojej ocenie stosowanie tego mechanizmu także z ostrożności procesowej powinno być w JSFP wprowadzone zarządzeniem kierownika jednostki obowiązkowo.

PRZYKŁAD

Gmina świadczy usługi najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, najemcami są zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, stowarzyszenia. Czy jeżeli Gmina wprowadzi obowiązkową płatność split payment najemcy będą musieli płacić należności na dwa nasze rachunki?

Nie, w przypadku gdy gmina wykonuje usługi najmu, to jedynie faktury wystawione na innych czynnych podatników VAT  będą mogły być regulowane na dwa rachunki bankowe i na dodatek będzie o tym decydował świadczeniobiorca. Natomiast zapłaty za faktury wystawione na mieszkańców lokali socjalnych będą - tak jak do tej pory - wpłacane na jeden rachunek, tak samo jeżeli wynajmujący nie będzie podatnikiem VAT. Split payment nie będzie mógł być również stosowany w przypadku wpłat gotówkowych w kasie gminy  i to niezależnie od tego, kto dokonuje płatności.

 

Odrębne rachunki VAT

System podzielonej płatności wprowadza zmiany w bankowości związane z prowadzeniem rachunków bankowych dla podmiotów prowadzących działalność. Rachunek ten będzie jakby subkontem dla rachunku rozliczeniowego danego podmiotu i będą na nim dokonywane obroty odnoszące się do VAT. Rachunek ten jest prowadzony przez bank, bez zawierania odrębnej umowy i jest wolny od dodatkowych prowizji i opłat. Na wniosek posiadacza rachunku bank może prowadzić rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego.

Na wniosek posiadacza rachunku bank może prowadzić rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego, z tym że dla tych dodatkowych rachunków nie obowiązują zwolnienia ustawowe z opłat tylko zasady ich prowadzenia muszą być ustalone umownie pomiędzy bankiem a danym podmiotem.  Do takiej sytuacji czyli  prowadzenia kilku rachunków VAT muszą przygotować się przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, w których w świetle przepisów o podatku od towarów i usług wszystkie jednostki i zakłady budżetowe są jednym podatnikiem VAT ale w relacjach z bankiem są  odrębnym podmiotem. Muszą one dokonać zmian w umowach na prowadzenie obsługi bankowej tak aby właścicielem wszystkich rachunków była jednostka samorządu terytorialnego działająca poprzez swoje jednostki i zakłady budżetowe. W przeciwnym razie może dojść do problemów z regulowaniem należności jednostek w metoda split payment oraz blokowania środków na rachunku VAT bowiem dysponowanie środkami na tym rachunku podlega restrykcjom.

Płatności przy zastosowaniu mechanizmu split payment dokonywane będą przy użyciu komunikatu przelewu. Płatnik – podatnik będzie wypełniał jeden dokument, tj. komunikat przelewu na którym będą wskazane dwie kwoty tj. kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku VAT, poza kwotami konieczne będzie podanie numery faktury i numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (art.108b ust.3 ustawy o VAT). A samego podziału kwoty na właściwe konta dokona już bank, a mianowicie kwotę odpowiadającą kwocie podatku na rachunek VAT, a pozostałą na rachunek rozliczeniowy.

PRZYKŁAD

Dnia 8 sierpnia 2018 r. szkoła - jednostka budżetowa, wygenerowała swoją deklarację VAT za lipiec, która jest cząstkową deklaracją JST, zobowiązanie z tej deklaracji to 100 zł, do 10 sierpnia zgodnie z zarządzeniem o centralizacji JB musi przekazać na rachunek JST kwotę wynikającą z tej deklaracji. Na ten dzień na rachunku VAT posiada kwotę 150 zł. Czy JB może dokonać przelewu  z tego rachunku na rachunek VAT gminny?

Tak, pod warunkiem że rachunek VAT, na którym zgromadzony jest podatek jest rachunkiem gminy, a jednostka budżetowa tylko rozporządza tym rachunkiem. Jeżeli natomiast właścicielem rachunku jest  szkoła jako jednostka organizacyjna, a JST nie dokonała przed wprowadzeniem split paymentu weryfikacji kont prowadzonych przez bank dla niej oraz jej organizacyjnych, nie będzie takiej możliwości. Przekazanie środków pomiędzy rachunkami VAT jest możliwe, ale w ramach tego samego podatnika i w ramach rachunków prowadzonych w tym samym banku. Taki przelew dokonywany jest przy użyciu komunikatu przelewu i zawiera następujące dane:

  1. kwotę przekazywanych środków,
  2. przekazanie własne,
  3. numer za, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług.
Podstawa prawna: 

• ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62),

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel