Sektor Publiczny

Poznaj 4 wskazówki Ministerstwa Finansów dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w JST

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 14 lutego 2017
d51c564dff6df3ac127b6b0e0b40f032d1bb4cc3-medium

Centralizacja VAT już obowiązuje, resort finansów przedstawił wyjaśnienia, aby rozliczenia w jednostkach przebiegały sprawniej.

1.      W jaki sposób w budżecie JST należy prezentować dochody opodatkowane VAT w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo  zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie  netto pomniejszonej o podatek VAT należny?

VAT nie stanowi dochodu jednostek samorządu terytorialnego. W katalogu źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, określonym w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT nie występuje jako źródło dochodów tych jednostek. VAT jest dochodem budżetu państwa.

W konsekwencji w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego dochody powinny być  ujmowane w kwotach netto (bez podatku VAT).

2.      Czy zwrot VAT z urzędu skarbowego z rozliczeń w bieżącym roku może być traktowany jako dochód jednostki samorządu terytorialnego, czy powinien być traktowany jako zmniejszenie wydatków jednostek?

Ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenia wykonawcze do niej ustawy nie regulują wprost możliwości refundacji wydatków jednostki samorządu terytorialnego; dla państwowych jednostek budżetowych.  Możliwość taką przewiduje §19 rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia  gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Na podstawie § 19 tego rozporządzenia uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty  wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym natomiast uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa.

W celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów VAT  możliwe jest stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego analogicznych rozwiązań, jak dla  państwowych jednostek budżetowych, poprzez uregulowanie tej kwestii na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Z przepisu tego wynika, że uchwała budżetowa określa między innymi inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Aby zatem jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać z możliwości wznawiania wydatków budżetowych,  niezbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia organu stanowiącego.

3.      Przekazanie jednostkom budżetowym nadwyżki VAT naliczonego nad należnym nie zostało przewidziane w ustawie o centralizacji. Czy taka praktyka będzie  dopuszczalna?

Zwrot różnicy podatku wynikającej ze scentralizowanej deklaracji VAT będzie dokonywany przez urząd skarbowy na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast

jednostka samorządu terytorialnego będzie następnie decydować według swojego uznania o przekazaniu tej nadwyżki do zakładu budżetowego.

Artykuł 20 i 21 ustawy z 5 września 2016 r.  o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację  projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki  samorządu terytorialnego uwzględnia zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o CIT oraz w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych umożliwiające przekazywanie samorządowemu zakładowi budżetowemu z budżetu  jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia podatku związanego z tym zakładem.

Środki finansowe otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z tym zakładem w świetle przepisów ustawy o CIT nie zalicza się do przychodów.

Przepisy tej ustawy nie przewidują przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT do jednostek

budżetowych.

4.      Czy dopuszczalne jest stosowanie w jednostce budżetowej paragrafu 4530 jako wydatku, w przypadku gdy VAT z faktury wydatkowej podlega odliczeniu? Zaplanowany wydatek w  takim paragrafie bardzo ułatwiłby rozliczenie VAT naliczonego zwróconego z US w sytuacji, gdy VAT zwrócony księgowany jest jako zmniejszenie wydatków.

Z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostka samorządu terytorialnego „przejmie” obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne.

Jednostka samorządu terytorialnego powinna zatem opracować procedury dotyczące rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem przepisów prawa.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” jednostka samorządu terytorialnego ujmie wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT  naliczonego). W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wydatki wykazywane będą w kwotach brutto.

Źródło: www.mf.gov.pl

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Stefania Masna

nie rozumiem cytauję"W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wydatki wykazywane będą w kwotach brutto"

Nie rozumiem wydatki dotyczące poszczególnych paragrafów wg mnie netto w Rb-28S a nie brutto, a vat w par.4530
16 luty 2017 o 15:26
Stefania Masna

nie rozumiem cytauję"W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wydatki wykazywane będą w kwotach brutto"

Nie rozumiem wydatki dotyczące poszczególnych paragrafów wg mnie netto w Rb-28S a nie brutto, a vat w par.4530
16 luty 2017 o 15:26

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel