Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 677)

Dodano: 17 kwietnia 2020
Dz.U.20..677
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2020 r.)

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: 

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia; ",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;",

c) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

"15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia; 

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia; ",

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

,, 19) informacji o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia; ",

e) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu: 

"21) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (CIT/WZ), stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia; 

22) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składanej przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/WZG), stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.";

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załączniki nr 15-17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5-7 do niniejszego rozporządzenia;

6) załączniki nr 19 i 20 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załączniki nr 21 i 22 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2.
Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) 
Załącznik 2 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB)
Załącznik 3 Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/0)
Załącznik 4 Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR)
Załącznik 5 Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8S)
Załącznik 6 Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8SP)
Załącznik 7 Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK).
Załącznik 8 Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/IP)
Załącznik 9 Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/WW)
Załącznik 10 Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (CIT/WZ)
Załącznik 11 Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/WZG)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel