Jakie są założenia modelu zrównoważonego wzrostu firmy

Dodano: 10 listopada 2016
analiza

Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój i wzrost wartości rynkowej. Analiza zrównoważonego tempa wzrostu Twojej firmy pozwoli Ci skonstruować realną prognozę przyszłych wyników finansowych. W ten sposób opracujesz wariantowe prognozy sprzedaży i zysków z uwzględnieniem zróżnicowania polityki finansowej i wielu zagrożeń mogących wystąpić w przyszłości. Z tego tekstu dowiesz się, jak można wykorzystać model zrównoważonego wzrostu dla różnych problemów decyzyjnych.

PO CO TWORZYĆ ZRÓWNOWAŻONY MODEL WZROSTU FIRMY?

Rozwój firmy oceniasz tempem wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży. Większa wartość sprzedaży zapewnia Twojej firmie większe możliwości działania w przyszłości i jest niezbędna do podnoszenia wartości całego przedsiębiorstwa. Osiąganie większej sprzedaży wymaga jednak zaangażowania dodatkowych kapitałów.

WAŻNE: Głównym problemem do rozstrzygnięcia staje się zatem porównanie kosztu pozyskania dodatkowego kapitału z możliwą do osiągnięcia stopą wzrostu firmy, czyli wzrostu jej przychodów ze sprzedaży.

Wyznaczenie zrównoważonego tempa wzrostu firmy może uchronić ją od bankructwa

Planowany niski wzrost sprzedaży przy nasilonym finansowaniu firmy może doprowadzić do trudności finansowych, a w krańcowych przypadkach - do bankructwa. Z kolei jeśli nie wspomoże się kapitałowo zakładanego wysokiego wzrostu sprzedaży, firma utrudni sobie wykorzystanie nadarzających się okazji rynkowych i ograniczy możliwość podniesienia swojej wartości z punktu widzenia interesów właścicieli. Dlatego istotnym zadaniem jest wyznaczenie zrównoważonego tempa wzrostu firmy, czyli zrównoważonego tempa wzrostu jej przychodów ze sprzedaży, zysku oraz w konsekwencji wewnętrznego kapitału własnego.

Na pewno chciałbyś, aby Twoja firma stale rosła, prowadziła inwestycje, zwiększała skalę i zakres działania. Znajdzie to odzwierciedlenie w stopie wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży.

Właściciele natomiast oczekują zaś jak największej stopy zwrotu z zaangażowanych kapitałów, osiąganej przy jak najmniejszym ryzyku i w jak najkrótszym czasie.

Czasami te dwa odmienne cele strategiczne doprowadzają do konfliktu interesów pomiędzy menedżerami a właścicielami. Jednak w większości przypadków jest tak, że trwały i odpowiednio sfinansowany wzrost firmy, zapewniający zyski w konkurencyjnym otoczeniu, jest jednym z fundamentalnych warunków pomnażania wartości dla właścicieli.

Do głównych elementów oceny efektywności funkcjonowania firmy zaliczysz zatem analizę możliwości wzrostu firmy, szczególnie w zakresie:

 • aktywności operacyjnej - wzrost wartości sprzedaży i zysku oraz
 • wartości zaangażowanego kapitału właściciela - kapitału własnego.

Zapamiętaj

Wszystkie wybory przyszłej strategii i tempa wzrostu powinna poprzedzać analiza wewnętrznych możliwości Twojej firmy.

Przyjrzyj się zatem istniejącemu w Twojej firmie potencjałowi wzrostu oraz czynnikom polityki finansowej oddziałującym na ten wzrost i, dzięki temu, stwórz model zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa.

UPEWNIJ SIĘ JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA MODELU ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU FIRMY

Kiedy chcesz ocenić potencjał wzrostowy Twojej firmy, na początku czeka Cię analiza danych dotyczących polityki finansowej i specyfiki działalności firmy. Poznasz w ten sposób:

a) ograniczenia oraz
b) zasady możliwości wzrostowych przedsiębiorstwa.

Ad a) Ograniczeniem może być na przykład wielkość aktywów trwałych i obrotowych niezbędnych do osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży, średnia zyskowność ze sprzedaży osiągana w danej branży itp.

Ad b) Z kolei zasady oznaczają politykę firmy w ramach sposo­bu finansowania działalności, istniejącej i poszukiwanej opty­malnej struktury kapitału, polityki wypłaty dywidend, ryzyka finansowego itp.

Zapamiętaj

Plan wzrostu firmy i wartości zaangażowanego w nią kapitału może być zrealizowany, pod warunkiem że podnoszeniu wartości sprzedaży towa­rzyszyć będzie zawsze proporcjonalne podnoszenie wartości kapitału obrotowego i czasami odpowiednich wydatków inwestycyjnych, głów­nie na rzeczowe aktywa trwałe.

Realizacja tej strategii wymaga odpowiedniej wartości kapitału, szczególnie wewnętrznego.

Zauważ, że przy konsekwentnej polityce i stabilnych wynikach finansowych tempo powiększania zarówno kapitału własnego, jak i korzyści dla właścicieli będzie odpowiadało tempu rozbudowy majątku niezbędnego do podtrzymania wzrostu.

Uwaga Tak więc bez odpowiedniego poziomu zysku netto - szczególnie jego części zatrzymanej - firma nie będzie miała wewnętrznych zdolności do samodzielnego sfinansowania zakładanego przyszłego tempa swojego wzrostu. Szczególnie dotyczy to wzrostu przychodów ze sprzedaży i wartości zaangażowanego kapitału własnego.

W sytuacji gdy na kolejny okres planujesz wzrost przychodów ze sprzedaży, Twoja firma będzie musiała zwiększyć swoje zapotrzebowanie na:

 1. dodatkowe kapitały, które pokryją rosnące zapotrzebowanie
  na aktywa obrotowe, oraz
 2. nowe aktywa trwałe, które umożliwią osiągnięcie zamierzo­nego wzrostu sprzedaży bez konieczności podniesienia wydajności już istniejących środków trwałych

A zatem gdyby firma chciała rozwijać się w tempie szybszym niż tempo wyznaczone przez wewnętrzny kapitał własny  - czyli osiągnięty zysk netto, to planowany wzrost sprzedaży musiałby być pokryty dodatkowym, zewnętrznie pozyskiwanym kapitałem własnym, kapitałem obcym długoterminowym lub ich mieszaniną.

Zwróć uwagę, że zmieniłoby to jednak istniejącą strukturę kapitałową i doprowadziło do modyfikacji polityki finansowej.

Gdyby natomiast Twoja firma planowała wolniejszy rozwój, część potencjału finansowego można byłoby przeznaczyć na:

 • wypłatę dywidend właścicielom,
 • wykup własnych akcji lub
 • spłatę zadłużenia.

Takie rozwiązania również zmodyfikowałyby istniejącą dotychczas w firmie strukturę kapitałową.

Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób można prognozować źródła pokrycia kapitałowego zakładanego tempa wzrostu spółki bez zmian w polityce finansowej - odpowiedzią będzie graniczna stopa zrównoważonego wzrostu firmy. Zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa to tempo wzrostu odzwierciedlone w bilansowej wartości kapitału własnego, które firma przy danej polityce finansowej może utrzymać w długim okresie.

Poznaj 2 sposoby finansowania prognozowanego wzrostu firmy

Prognozowany wzrost firmy możesz sfinansować na 2 sposoby:

 1. kapitałem wewnętrznym, głównie poprzez reinwestowanie osiągniętego w poprzednich okresach zysku - a więc finansowanie zyskiem zatrzymanym, oraz
 2. kapitałem zewnętrznym, pochodzącym z emisji nowych akcji lub sprzedaży nowych udziałów oraz pochodzącym z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zapamiętaj

Jednak konieczność pokrycia kosztów emisji, możliwość rozwodnienia kapitału i utraty kontroli nad spółką mogą powstrzymać jej dotychczasowego właściciela przed pozyskiwaniem nowego kapitału własnego.

Z kolei zaciągnięcie nowego kredytu spowoduje wzrost ryzyka finansowego, które jest związane ze wzrostem stopnia zadłużenia firmy. Wzrost ryzyka będzie musiał być odzwierciedlony w poziomie oczekiwanej przez inwestorów premii za ryzyko, co odbije się wzrostem kosztu kapitałów spółki.

Dlatego też firmy często starają się sfinansować zakładany przez siebie wzrost sprzedaży kapitałem wewnętrznym - czyli poprzez alokację zysku zatrzymanego, reinwestowanie zy­sków.

Wskaźnik granicznej stopy zrównoważonego wzrostu - SGR

O możliwościach samofinansowania tempa wzrostu firmy oraz wzrostu sprzedaży bez konieczności pozyskiwania nowego kapitału zewnętrznego informuje Cię wskaźnik granicznej stopy zrównoważonego wzrostu (ang. Sustainable Growth Rate -SGR).

Wskaźnik SGR należy zdefiniować jako maksymalną stopę wzrostu wartości sprzedaży, jakiej może oczekiwać firma, bez pozyskiwania nowego kapitału zewnętrznego lub jakichkolwiek zmian w swojej bieżącej polityce finansowej.

Przeczytaj także:

Organizacja działalności firmy

Symptomy upadłości firmy

Analiza możliwości finansowania firmy

W następnej części cyklu na temat analizy zrównoważonego tempa wzrostu zostaną omówione metody obliczania stopy wzrostu zrównoważonego.

Warto zapamiętać

 1. Ocena tempa zrównoważonego wzrostu firmy oraz czynników kształtujących go pozwala formułować założenia oraz zalecenia ściśle dopasowane do oczekiwań właścicieli i możliwości ich wdrażania.
 2. Stopa zrównoważonego wzrostu przydaje się jednak zawsze jako punkt odniesienia przy ocenie wyników w długim okresie.

dr Piotr Szczepankowski

adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie

Konsultant: Julita Zdończyk
doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel