Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r. – praktyczne zestawienie

Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

Dodano: 12 stycznia 2021
Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Największych podatników będzie od tego roku rozliczał Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, z kolei w sprawach podatku u źródła obsługą zajmie się Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Czy w związku ze zmianą właściwości urzędów skarbowych podatnicy muszą dopełnić jakichś formalności?

Pod koniec 2020 roku zostały opublikowane nowe akty prawne dotyczące właściwości organów podatkowych. Zmiany związane są z planami Ministerstwa Finansów w odniesieniu do specjalizacji w obsłudze podmiotów.

Cele Ministerstwa Finansów w odniesieniu do urzędów skarbowych:

 • Jeden urząd dla dużych podmiotów
 • Uporządkowanie właściwości urzędów
 • Zwiększenie profesjonalności obsługi podatników
 • Lepsza komunikacja i współpraca.

Od 1 stycznia 2021 roku powstał wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym tj. I Mazowiecki US w Warszawie oraz 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (tzw. WUS).

Kto podlegać będzie pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, czyli nie będzie podlegać pod urząd skarbowy według właściwości miejscowej?

Nowe rozporządzenie wskazuje na kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nie spełniają kryteriów odpowiednio jak opisane poniżej podlegać będą według miejsca zamieszkania czy siedziby.

Są to:

 1. Podatkowe grupy kapitałowe

Do tej kategorii zostają przydzieleni podatnicy z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 1. spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
 2. Narodowy Bank Polski,
 3. banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne
 4. banki spółdzielcze
 5. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 6. krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji
 7. spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podatnicy zostają przydzielenie do tej kategorii z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

 1. inne, niezaliczane do kategorii, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 2. inne, niezaliczane do kategorii, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 3. jednostki samorządu terytorialnego
 4. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 6. uczelnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 7. inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,
 8. inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro.

Do kategorii 13-16 zostają przydzieleni podatnicy od 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek przychodowy.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą obsługiwać jedynie te podmioty, które znajdują się na powyższej liście oraz spełniają warunki przychodowe, o ile ich dotyczą.

Sprawdź też:

Jak będzie oceniane kryterium przychodowe

To zależy od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia.

Przychód przeliczać należy na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.

Tabela 1. Ustalenie przychodu na potrzeby doboru kategorii podatnika

Podmiot

Ustalenie przychodu

Przedsiębiorcy zagraniczni z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro

na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

uczelnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro

na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości

inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki

cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej

50 mln euro

na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki

cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro

na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Natomiast jeśli nie będzie możliwe ustalenie przychodu netto w przypadku zeznania podatkowego, wtedy jako wysokość przychodu określoną przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy o VAT

W przypadku kiedy nie będzie możliwe ustalenie przychodu w odniesieniu do sprawozdania finansowego, w takiej sytuacji - jako wysokość przychodu - przyjmuje się wysokość przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustaloną na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie ustawy o CIT.

A jeśli nadal nie będzie to możliwe przychód ustala się na podstawie wielkości netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie ustawy o VAT .

Czy podatnicy muszą zawiadomić o zmianie właściwości

Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 1. 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii spółek publicznych lub wyłączenia z tej kategorii;
 2. do  15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w 13–16, lub wyłączenie z tej kategorii.

Jednak w 2021 roku zmiana właściwości nastąpiła automatycznie.

 

Jakie dane w poszczególnych latach są brane pod uwagę

W roku 2021 zaliczenie do kategorii 13–16, następuje na podstawie danych za 2019 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 roku.

W roku 2022 zaliczenie do kategorii 13–16, następuje na podstawie danych za 2020 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2020.

W roku 2023 wyłączenie z kategorii 13–16, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r.

W roku 2021 podatnicy nie zawiadamiają dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego  o włączeniu do grona podatników podlegających pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, ponieważ nastąpiło to automatycznie.

Zmiany w podatku u źródła

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły też zmiany w zakresie rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników. Od początku tego roku właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Tabela 2.Nowe zasięgi i właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego

Kategoria podatników

Zasięg terytorialny

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu

Skarbowego we Wrocławiu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Dolnośląskie

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Skarbowego w Bydgoszczy

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Kujawsko-pomorskie

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Lubelskie

Naczelnik  Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Lubuskie

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Łódzkie

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Małopolskie

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

podatnicy i płatnicy kategorii  1–4, 7, 8 i 16

Cały kraj

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Warszawie

podatnicy i płatnicy kategorii 9, 10 oraz 13 jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych wymienionych w tym załączniku

dodatkowo: podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Cały kraj

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Radomiu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Miasta na prawach powiatu:

Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce

powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego

w Opolu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Opolskie

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu

Skarbowego w Rzeszowie

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Podkarpackie

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Podlaskie

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Pomorskie

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

miasta na prawach powiatu:

Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze

• powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański.

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

miasta na prawach powiatu:

Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie- -Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory

• powiaty: bielski, bieruńsko--lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Świętokrzyskie

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

Warmińsko-mazurskie

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

miasta na prawach powiatu:

Leszno, Poznań

• powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki,  nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

miasta na prawach powiatu:

Kalisz, Konin

powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński,  krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

Naczelnik  Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Podatnicy i płatnicy kategorii 5, 6, 11-15

zachodniopomorskie

Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, wtedy organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Jeżeli  zmiana nastąpiła po zakończeniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, wtedy organem właściwym jest nowy organ właściwy.
Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

doradca podatkowy
Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Agnieszka Fijałkowska

czyli vat i pity-11 za 2020 już do nowego?

Czyli rozumiem, że firma z kapitałem zagranicznym o przychodach < 3 mln EURO za lata 2019/2020 z automatu wypada do zwykłego urzędu wg siedziby i w związku z tym wszystkie deklaracje za grudzień 2020 typu VAT czy PITy-11 za rok 2020 wysyła już do nowego urzędu skarbowego?
12 styczeń 2021 o 14:40
Sylwia Maliszewska do: Agnieszka Fijałkowska

Odp: czyli vat i pity-11 za 2020 już do nowego?

Wyjaśnienie od autorki artykułu: Dzień dobry. Zgadza się przedsiębiorcy zagraniczni z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczymZobacz więcej
Odpowiedz12 styczeń 2021 o 16:09
wiper-pixel