Raportowanie schematów podatkowych – poznaj nowe obowiązki od 2019 r.

Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Dodano: 17 grudnia 2018
Raportowanie schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. w przepisach podatkowych pojawi się nowa instytucja – obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules). Za niewywiązanie się z tych obowiązków będą grozić wielomilionowe kary.

Instytucja ta ma polegać na tym, aby określone podmioty przekazywały organom podatkowym, w tym przypadku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, informacje o modelach i sposobach związanych z optymalizacją podatkową, które podmioty te zaproponowały swoim klientom.

Informacje przekazywane w raporcie

Raportowaniu będą podlegać tzw. schematy podatkowe, które mają bądź mogą mieć wpływ na osiągnięcie istotnych korzyści podatkowych przez korzystającego. W przypadku schematów podatkowych krajowych raportowanie obejmie wszystkie podatki, tj. m.in. podatki dochodowe oraz VAT.

Zobowiązany podmiot będzie przekazywał Szefowi KAS takie informacje, jak m.in.:  

  • szczegółowy opis zaproponowanego schematu podatkowego,
  • wskazanie podstaw prawnych, na których opiera się implementowany schemat podatkowy oraz
  • korzyść podatkowa, którą beneficjent spodziewa się uzyskać w wyniku wdrożonego schematu podatkowego.

Szef KAS nada indywidualny numer zaraportowanym schematom podatkowym, tzw. NSP.

W przypadku gdy podmiot korzystający będzie spełniał przesłanki, aby uznać go za podmiot kwalifikowany, tj. jego przychody, koszty bądź suma bilansowa przekraczają równowartość 10 mln EUR lub gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości co najmniej 2,5 mln EUR, a ponadto korzystający zamierza osiągnąć korzyść podatkową rozumianą szeroko jako m.in. powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, niepowstanie zobowiązania podatkowego czy powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku.

Jeżeli korzystający nie zamierza osiągnąć korzyści podatkowej, schemat podlegać będzie raportowaniu, gdy ma wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego i wpływ ten przekracza 5 mln PLN rocznie lub dotyczy niepobrania podatku u źródła w kwocie powyżej 5 mln PLN rocznie, który to podatek byłby pobrany w przypadku niestosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia.
Schematy transgraniczne

W przypadku schematów transgranicznych będą one występować, gdy spełniony będzie co najmniej jeden z poniższych, przykładowych warunków:

1)      Działanie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz:

– odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw,

– odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych

2)      W odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie.

3)      Ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie.

4)      W ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%.

5)      Może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub równoważnych ustaw, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie.

6)      Dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

7)      Pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Podmiot przekazujący schematy

Podmiotem zobowiązanym do raportowania powyższych schematów podatkowych Szefowi KAS będzie zasadniczo tzw. promotor, czyli podmiot działający w dowolnej formie prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, który doradza klientowi, opracowuje czy asystuje we wdrożeniu omawianych schematów podatkowych.

Zasadniczo promotor będzie przekazywał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej

Promotor może nie raportować schematu Szefowi KAS, jednocześnie informując o tym klienta, udzielając mu również informacji co do obowiązku samodzielnego zaraportowania schematu podatkowego organowi podatkowemu.

Wewnętrzne procedury

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN, są zobowiązane wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Wewnętrzna procedura podlegać będzie akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów posiadających wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Uwaga na kary

Podmioty niewykonujące obowiązków raportowania mogą zostać ukarane finansowo (do 10 mln PLN), jak również osoby kierujące jednostką promotorską mogą podlegać odpowiedzialności karnej.

Sprawdź też:

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).
Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel