Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki jako należności krótkoterminowe

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 27 czerwca 2012
Pytanie:  Czy w bilansie spółki cywilnej, sporządzonym na 31.03, prawidłowe jest ujęcie zaliczek wypłaconych na poczet zysku w pasywach jako odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, natomiast podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS zapłaconych z konta spółki za wspólników w aktywach - jako należności „Inne”?

Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako należności krótkoterminowe w pozycji „Inne”. Należy jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych. Sprawdź, jak tego dokonać!

Odpowiedź: 

W związku z tym, że sporządzany przez Państwa bilans ma charakter śródroczny, zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako krótkoterminowe należności w pozycji „Inne”.

Proszę jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych z właścicielami i dokonać ich podziału na rozrachunki o charakterze przejściowym (np. wypłacone zaliczki właścicielom na poczet zakupu towaru, na koszty podróży, czy poniesione z ich prywatnych środków wydatki związane z prowadzeniem spraw spółki) i o charakterze trwałym (np. pobrane zaliczki na poczet udziału w zysku, opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników).

Wypłaty dokonywane w trakcie roku bilansowego o charakterze trwałym powinny być wykazane w dziale A pasywów bilansu. Zgodnie z przeważającą opinią w doktrynie, wszystkie pozycje pokrywane z zysku spółki i rozliczane z dochodem wspólnika należy do wysokości przypadającego na niego zysku wykazać w poz. A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku, a odpisy w części przewyższającej zysk w poz. A.II.

Wypłaty o charakterze przejściowym wykazać należy jako krótkoterminowe należności (poz. B.II. 2c aktywów) lub krótkoterminowe zobowiązania (poz. B.III. 2i pasywów).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel