Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki jako należności krótkoterminowe

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 27 czerwca 2012
Pytanie:  Czy w bilansie spółki cywilnej, sporządzonym na 31.03, prawidłowe jest ujęcie zaliczek wypłaconych na poczet zysku w pasywach jako odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, natomiast podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS zapłaconych z konta spółki za wspólników w aktywach - jako należności „Inne”?

Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako należności krótkoterminowe w pozycji „Inne”. Należy jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych. Sprawdź, jak tego dokonać!

Odpowiedź: 

W związku z tym, że sporządzany przez Państwa bilans ma charakter śródroczny, zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako krótkoterminowe należności w pozycji „Inne”.

Proszę jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych z właścicielami i dokonać ich podziału na rozrachunki o charakterze przejściowym (np. wypłacone zaliczki właścicielom na poczet zakupu towaru, na koszty podróży, czy poniesione z ich prywatnych środków wydatki związane z prowadzeniem spraw spółki) i o charakterze trwałym (np. pobrane zaliczki na poczet udziału w zysku, opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników).

Wypłaty dokonywane w trakcie roku bilansowego o charakterze trwałym powinny być wykazane w dziale A pasywów bilansu. Zgodnie z przeważającą opinią w doktrynie, wszystkie pozycje pokrywane z zysku spółki i rozliczane z dochodem wspólnika należy do wysokości przypadającego na niego zysku wykazać w poz. A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku, a odpisy w części przewyższającej zysk w poz. A.II.

Wypłaty o charakterze przejściowym wykazać należy jako krótkoterminowe należności (poz. B.II. 2c aktywów) lub krótkoterminowe zobowiązania (poz. B.III. 2i pasywów).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel