Wykazanie w rachunku przepływów pieniężnych różnic z wyceny zaliczek walutowych na środki trwałe

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Spółka jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i sporządza go metodą pośrednią, wykazując w tym sprawozdaniu dane za rok bieżący i za rok poprzedni. Mamy pytanie o wykazanie w RPP różnic z wyceny zaliczek walutowych na środki trwałe - jednostka wycenia je na dzień bilansowy i różnice z wyceny odnosi na 080 „Środki trwałe w budowie”.

Wycena stanowi jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Specyfikując bilansową zmianę stanu środków trwałych w budowie należy …

Odpowiedź: 

Skutki wyceny zaliczek na środki trwałe należy wykazać w korekcie A.II.2. „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych. Wycena stanowi bowiem jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Specyfikując bilansową zmianę stanu środków trwałych w budowie należy wyodrębnić wycenę przeprowadzoną na dzień bilansowy.

PRZYKŁAD

Kwota zaliczki 10.000 euro przeliczona po kursie 4,00 zł/euro - Kwota faktycznie wydatkowana 40.000 zł podlega prezentacji w pozycji B.II.1. „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” jeżeli kwota zaliczki jest znaczna oraz prawdopodobieństwo faktycznego nabycia jest wysokie, a termin realizacji jest krótki

Warto jednak pamiętać, że taki sposób prezentacji należy opisać w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień wraz z podaniem kwoty zaliczki netto i terminu realizacji zakupu. W przeciwnym wypadku zaliczki udzielone na poczet nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych podlegają wykazaniu w pozycji B.I.4. „Inne wydatki inwestycyjne”.

Wycena zaliczek na środki trwałe spowodowała powstanie ujemnych różnic kursowych w kwocie minus 3.000 zł - wycena stanowi bowiem jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Skutki wyceny zaliczek na środki trwałe należy wykazać w korekcie A.II.2. „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych.

Podstawa prawna: 

- Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” przyjęty uchwałą nr 3/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z 23 lutego 2010 r.

Tekst opublikowany: 

26 maja 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel