Wykazanie w rachunku przepływów pieniężnych różnic z wyceny zaliczek walutowych na środki trwałe

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 26 maja 2011
Pytanie:  Spółka jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i sporządza go metodą pośrednią, wykazując w tym sprawozdaniu dane za rok bieżący i za rok poprzedni. Mamy pytanie o wykazanie w RPP różnic z wyceny zaliczek walutowych na środki trwałe - jednostka wycenia je na dzień bilansowy i różnice z wyceny odnosi na 080 „Środki trwałe w budowie”.

Wycena stanowi jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Specyfikując bilansową zmianę stanu środków trwałych w budowie należy …

Odpowiedź: 

Skutki wyceny zaliczek na środki trwałe należy wykazać w korekcie A.II.2. „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych. Wycena stanowi bowiem jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Specyfikując bilansową zmianę stanu środków trwałych w budowie należy wyodrębnić wycenę przeprowadzoną na dzień bilansowy.

PRZYKŁAD
Kwota zaliczki 10.000 euro przeliczona po kursie 4,00 zł/euro - Kwota faktycznie wydatkowana 40.000 zł podlega prezentacji w pozycji B.II.1. „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” jeżeli kwota zaliczki jest znaczna oraz prawdopodobieństwo faktycznego nabycia jest wysokie, a termin realizacji jest krótki

Warto jednak pamiętać, że taki sposób prezentacji należy opisać w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień wraz z podaniem kwoty zaliczki netto i terminu realizacji zakupu. W przeciwnym wypadku zaliczki udzielone na poczet nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych podlegają wykazaniu w pozycji B.I.4. „Inne wydatki inwestycyjne”.

Wycena zaliczek na środki trwałe spowodowała powstanie ujemnych różnic kursowych w kwocie minus 3.000 zł - wycena stanowi bowiem jedynie zabieg księgowy, mający na celu urealnienie wartości aktywów i pasywów, nieskutkujący przy tym wypływem lub wpływem środków pieniężnych. Skutki wyceny zaliczek na środki trwałe należy wykazać w korekcie A.II.2. „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych.
- Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” przyjęty uchwałą nr 3/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z 23 lutego 2010 r.
Tekst opublikowany: 

26 maja 2011 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel