Ujęcie w księgach faktury za zestawy handlowe

Grzegorz Tomala

Autor: Grzegorz Tomala

Dodano: 18 kwietnia 2012
Pytanie:  W jaki sposób firma (spółka jawna) powinna ująć w księgach handlowych w grudniu 2011 r. fakturę na „zestawy reklamowe”, które zostały zakupione i rozdane dla kontrahentów w ramach współpracy. Wartość netto jednego zestawu wynosi poniżej 100 zł. Czy faktura stanowi koszt podatkowy, czy VAT powinnam odliczyć i naliczyć i czy stanowi koszt podatkowy? Proszę o podanie księgowania na kontach.

Wydatek na reklamę stanowi koszt podatkowy. Podstawą do zaliczenia takiego wydatku w koszty podatkowe jest ogólny przepis art. 22 ust. 1 updof. Czy także w opisanej sytuacji? Upewnij się i sprawdź, czy przysługuje odliczenie VAT, zobacz księgowania.

Odpowiedź: 

Wydatek na reklamę stanowi koszt podatkowy. Podstawą do zaliczenia takiego wydatku w koszty podatkowe jest ogólny przepis art. 22 ust. 1 updof. VAT od wydatków na reklamę podlega odliczeniu. W tym przypadku istotne jest, czy reklama wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną z uwagi na ogólną zasadę odliczania VAT przewidzianą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zakładając, iż zestawy reklamowe wiązały się ze sprzedażą opodatkowaną, VAT z faktury za „zestawy reklamowe” podlega odliczeniu. Tym samym nie można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu jest natomiast VAT należny od towarów przekazanych na potrzeby reklamy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof.

Nieodpłatne wydanie towarów (darowizna) w sytuacji, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do ich odliczenia podlega opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Opodatkowania nie stosuje się jednak do wydania prezentów o małej wartości, próbek oraz drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. W omawianym przypadku zestawy mogą stanowić prezenty o małej wartości.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 
 • których przekazania nie ujęto w w/w ewidencji jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł
(art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Z pytania nie wynika dokładnie, jaka jest cena wydawanych towarów, Jeżeli jest poniżej 10 zł, to wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli powyżej 10, ale nie więcej niż 100 zł, to podlega opodatkowaniu. Chyba że jest prowadzona ewidencja wydań pozwalająca na ustalenie tożsamości tych osób, którym prezenty są wydawane.

Warto pamiętać, iż nawet w sytuacji, gdy cena towarów nie przekracza 10 zł (lub wartość 100 zł, gdy prowadzimy ewidencję wydań) i ich wydania nie opodatkowuje się VAT, to podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego, co wprost wynika z art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT.

W księgach rachunkowych nabycie zestawów reklamowych ujęte będzie następująco:

 1. Faktura za nabyte zestawy  na 1.000 zł + 230 zł VAT
  • Wn Rozliczenie zakupu 1.000 zł
  • Wn VAT naliczony 230 zł
  • Ma Rozrachunki z dostawcami 1.230 zł
 2. Przekazanie zestawów do wydania kontrahentom
  • Wn Pozostałe koszty rodzajowe  - koszty reklamy 1.000
  • Ma Rozliczenie zakupu 1.000 zł
 3. Zarachowanie kosztu w układzie funkcjonalnym  - jeśli jednostka go prowadzi
  • Wn Koszty zarządu 1.000
  • Ma Rozliczenie kosztów 1.000
 4. Naliczenie podatku VAT, w przypadku gdy wartość pojedynczych przekazanych zestawów jest wyższa niż 10 zł i jednostka nie prowadzi ewidencji albo gdy wartość zestawu przekracza 100 zł
  • Wn Pozostałe koszty rodzajowe  - koszty reklamy 230
  • Ma VAT należny 230
 5. Zarachowanie kosztu w układzie funkcjonalnym  - jeśli jednostka go prowadzi
  • Wn Koszty zarządu 230
  • Ma Rozliczenie kosztów 230.
Grzegorz Tomala

Autor: Grzegorz Tomala

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem lub współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Od wielu lat współpracuje również z Portalem Finansowo-Księgowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r. Działalność doradcy podatkowego prowadzi od 2003 r. Obecnie jako partner w kancelarii doradztwa podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel