Ujęcie straty bilansowej w ewidencji księgowej i informacji dodatkowej

Autor: Izabella Kopka

Dodano: 30 sierpnia 2010
Pytanie:  Jak postąpić w przypadku, gdy spółka od 3 lat ponosi stratę? Wartość straty na koniec 2010 r. przekroczy 50% wartości kapitałów. Jak opisać taki przypadek w informacji dodatkowej do bilansu (brak możliwości dalszej działalności?)? Czy konieczne są jakieś dodatkowe ewidencje księgowe?
Odpowiedź: 

Spółka powinna w informacji dodatkowej do bilansu umieścić dane wynikające z podjętej przez zgromadzenie wspólników uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zakres danych, informacji i objaśnień, jakie powinny być zawarte w informacji dodatkowej do bilansu, określa art. 48 oraz załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). W punkcie 8 ww. załącznika w części dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień określono, iż między innymi objaśnienie do bilansu powinno zawierać: „w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności”.

PRZYKŁAD
Ewidencja księgowa

Strata bilansowa do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki i podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników pozostaje na koncie 860 - Wynik finansowy.

Po podjęciu stosownej uchwały i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy w następnym roku obrotowym dokonać w księgach rachunkowych spółki przeksięgowania salda konta 860 - Wynik finansowy na konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego.

Powstałe saldo na koncie 820 - Rozliczenie wyniku finansowego wykazujące stratę (jeżeli nie zostanie pokryte którymś ze sposobów wskazanych w punkcie 1) pozostaje na tym koncie do czasu wypracowania przez spółkę zysku na działalności gospodarczej i podjęciu uchwały o pokryciu straty z tego zysku.
Tekst opublikowany: 

25 sierpnia 2010 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel