Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Ujęcie sprzedaży akcji

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 17 kwietnia 2014
Pytanie:  Spółka prowadzi księgi w oparciu o MSR. Spółka dokonała sprzedaży akcji na rynku regulowanym zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. Pod jaką data rozliczyć sprzedaż tych akcji, tzn. w dniu zawarcia transakcji sprzedaży, czy tez 3 dni później po rozliczeniu z KDPW? A jaka data wyznacza rozliczenie CIT?
Odpowiedź: 

Sprzedaż należy rozliczyć według metody, jaką przyjęto do ich zakupu.

Posiadane przez spółki kapitałowe akcje są zazwyczaj traktowane jako długo lub krótkoterminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do inwestycji długo lub krótkoterminowych (na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 uor). Celem nabycia akcji jest najczęściej czerpanie korzyści ekonomicznych z tytułu ich posiadania, wynikające z przyrostu ich wartości, np. w postaci dywidendy lub wywierania wpływu na politykę finansową spółki.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 uor, w księgach rachunkowych inwestora nabyte przez niego akcje ujmuje się na dzień ich nabycia według cen nabycia lub zakupu - jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. opłaty skarbowe, opłaty bankowe, prowizje maklerskie.

Nabyte akcje stanowią składnik krótkoterminowych aktywów finansowych, w przypadku gdy przeznaczone są do zbycia w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy (licząc od dnia bilansowego), bądź też stanowią składnik długoterminowych aktywów finansowych, gdy planowane jest ich zbycie po upływie jednego roku.

Do ewidencji akcji (aktywów finansowych) w księgach rachunkowych służy:

• konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - w przypadku gdy przeznaczone są do zbycia w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, licząc od dnia bilansowego lub

• konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe" - w przypadku gdy planowane jest ich zbycie po upływie jednego roku.

Zakupione aktywa finansowe, w tym przypadku akcje, jednostka może ująć w księgach rachunkowych:

• na dzień zawarcia kontraktu bądź

• na dzień rozliczenia transakcji.

Wybór należy do jednostki, jednakże wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży posiadanych aktywów finansowych.

Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów w spółkach kapitałowych rozliczane są inaczej w przypadku osób fizycznych i osób prawnych. W przypadku spółki kapitałowej – podatnika CIT – przychód i koszty poniesione w związku ze sprzedażą udziałów powinny zostać rozliczone łącznie z innymi przychodami osiągniętymi i kosztami poniesionymi w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Te dwa źródła przychodów są rozliczane w jednym zeznaniu CIT-8 i są objęte taką samą 19-proc. stawką. W przypadku gdy spółka dokona sprzedaży udziałów i poniesie stratę, przysługiwać jej będzie prawo do rozliczenia poniesionej straty z dochodami z bieżącej działalności gospodarczej.

Dochód można obniżyć o wysokość straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty – art. 7 ust. 5 updop.

Podstawa prawna: 

- art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Słowa kluczowe:
akcja - sprzedażMSR
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel