Rozliczenia operacji gospodarczych jednej firmy przez drugą firmę prowadzoną przez tego samego właściciela

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 3 marca 2011
Pytanie:  Pracuje w firmie - tartaku (wyrób elementów z drewna, jak również sprzedaż drewna surowego tzn. zakupionego w lasach państwowych, a następnie odsprzedaż firmom), która jest czynnym podatnikiem VAT-UE i rozlicza się na zasadach ogólnych. Mój szef w styczniu podpisał umowę z czeskim kontrahentem na sprzedaż drewna do Czech, gdzie zapewniamy temu kontrahentowi sprzedaż drewna, jak i jego dostarczenie czyli transport. Rozliczenie będzie odbywać się w EUR na podstawie wystawionej dla wymienionego kontrahenta czeskiego faktury VAT. Nie byłoby może problemu, gdyby nie fakt, że mój szef do rozliczeń czyli wpłat należności za wystawione faktury podał konto walutowe EUR swojej drugiej firmy, gdyż tartak nie posiada na dzień dzisiejszy konta walutowego. Ta druga firma szefa jest jednocześnie przewoźnikiem tego drewna. Niestety Czesi wystawiają sami (tak jakby za nas) faktury i w miesiącu lutym otrzymałam właśnie taką fakturę zawierającą jedną pozycje przetłumaczoną na polski jako przywóz drewna świerk (w cenie za 1 m3 drewna zawiera się cena zarówno za to drewno, jak i za transport). Nie powinno tak być, żeby firma - tartak, która nie posiada środków transportowych do przewozu drewna wystawiała fakturę na sprzedaż drewna, a zarazem jego transport (tym bardziej, że w dokumencie CMR są pieczątki oraz drukowana jest nazwa przewoźnika - czyli drugiej firmy szefa). Ponadto nie powinien być podawany nr rachunku bankowego innej firmy do celów rozliczeniowych tej pierwszej firmy. Jak należy rozliczyć różnice kursowe (brak informacji kiedy wpłyną pieniądze). Jeśli nawet Czesi wystawiają fakturę zbiorową za surowiec i transport to moim zdaniem ta druga firma szefa powinna wystawić na rzecz pierwszej fakturę za transport. Ponadto, ta firma pierwsza powinna posiadać rachunek walutowy, na które będą dokonywane wpłaty w innej walucie - zaistniała sytuacja to w pewnym sensie zatajenie dochodu, gdyż fizycznie ta druga firma nie posiada dokumentu na podstawie czego otrzymuje te pieniądze. Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu na podstawie konkretnych przepisów podatkowych.
Odpowiedź: 

Przy dokonywaniu transakcji w sposób, o którym mowa powyżej, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych warunków, o których mowa w poniższym komentarzu.

Przywołując art. 22 ust 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447) należy wskazać, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca, oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Kwota około 60.000 zł to tak naprawdę niewielka kwota, zatem jeśli płatności będą dokonywane na konto innej firmy, to Pani przełożonemu może zostać postawiony zarzut nieprzestrzegania przepisów ustawy.

Dodatkowo zgodnie z § 6 ust. 6 tego rozporządzenia takie rozwiązanie w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych można stosować, jeśli:

 • nabywcą towarów jest podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnatrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest podatnik, który został zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 ustawy;
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dostarczył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pisemną informację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z danymi nabywcy, z którym zawarł umowę.
Umowa taka powinna zawierać:
 1. postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:
  • upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,
  • poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;
 2. postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:
  • będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, zwanej dalej "akceptacją", z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,
  • poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;
 3. określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata,
 4. określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.
Jeśli powyższe warunki nie są spełnione nie można stosować rozwiązania polegającego na wystawianiu faktur przez nabywcę.

Z tego co Pani napisała o formie wystawiania faktur przez kontrahenta czeskiego mam wątpliwości czy procedury zostały dotrzymane.

Tekst opublikowany: 

3 marca  2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel