Rozliczanie różnic z tytułu rezerw tworzonych w różnych okresach

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano:
Pytanie:  Spółka z o.o. otrzymuje z dużym opóźnieniem faktury za towar od jej dostawcy. Z tego względu dla właściwego obrazu rachunku zysków i strat oraz dla zobrazowania właściwej marży na produkcie w księgach rachunkowych tworzone są rezerwy. Pomimo tego, że spółka kupuje towar o wartościach wyrażonych w euro, rezerwy te są tworzone w złotych polskich, w związku z czym stosowany jest średni kurs ogłoszony w przedostatnim dniu roboczym danego miesiąca, którego dotyczyć będzie faktura dokumentująca zakup towarów. W momencie otrzymania faktury rezerwy są rozwiązywane, jednak w momencie ich tworzenia nie jest wiadome, jaką datę wystawiania będzie miała faktura. W związku z powyższym nie wiadomo również, jaki kurs waluty będzie trzeba wziąć pod uwagę. Z tego względu zdarza się, że rezerwy mają zbyt dużą wartość a innym razem wartość ta jest zbyt mała. Z uwagi na to, że spółka nie chce zmieniać rachunku zysków i strat w tym miesiącu, w którym otrzymała ona fakturę powstaje pytanie, czy na bieżąco można je rozwiązać do wysokości określonej w momencie utworzenia, odkładając całkowite ich rozliczenie na koniec roku - to znaczy na bieżąco nie wykazywać nadwyżki w przychodach, pokrywając z nich ewentualny niedobór rezerwy z kolejnego miesiąca?

Rezerwa utworzona w innym miesiącu dotyczy ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w innym okresie sprawozdawczym. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu. Przeczytaj również:
- Błędy w sprawozdaniu finansowym: zobowiązania, rezerwy oraz wartości niematerialne i prawne >>
- Rozwiązanie rezerwy na należność >>
- Kiedy można wyksięgować zobowiązania?
- Czy z tytułu niezapłaconego zobowiązania powstanie przychód podatkowy?

Odpowiedź: 

Skoro powstałe zobowiązanie prowadzi do zmniejszenia rezerwy, tym samym w księgach rachunkowych należy je rozliczać w całości na bieżąco w tym miesiącu, w którym to zobowiązanie powstało.

Okoliczności uprawniające i zobowiązujące jednocześnie do tworzenia rezerw są ściśle w nich określone. Tworzy się je bowiem wtedy, gdy istnieje pewność lub duże prawdopodobieństwo powstania w przyszłości zobowiązań, których wysokość możemy w sposób wiarygodny oszacować.

Przez pojęcie zobowiązań (w naszym przypadku krótkoterminowych) rozumie się obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które są związane z wcześniejszym zdarzeniem, jakim w naszym przypadku była dostawa towarów dokonana na naszą rzecz, co znajduje swoje potwierdzenie w zewnętrznym dowodzie księgowym, jakim jest faktura otrzymana od dostawcy. Istotne jest również to, że w księgach rachunkowych należy ująć każde zdarzenie, które miało miejsce w danym okresie sprawozdawczym, a za takowy należy uznać również obowiązek bieżącego rozliczania zobowiązań podatkowych.

Powstanie zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury skutkuje zmniejszeniem rezerwy utworzonej na okoliczność jego ewentualnego powstania. Skoro więc powstałe zobowiązanie prowadzi do zmniejszenia rezerwy, tym samym w księgach rachunkowych (w ich zakres wchodzi również rachunek zysków i strat) należy je rozliczać w całości na bieżąco w tym miesiącu, w którym to zobowiązanie powstało. Z tego też względu uważam, że sposób rozliczania skutków utworzonych rezerw przedstawiony byłby niezgodny z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ rezerwa utworzona w innym miesiącu dotyczy ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w innym okresie sprawozdawczym.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel