Rozliczanie różnic z tytułu rezerw tworzonych w różnych okresach

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/7k0LUEetJjf6ybg.jpeg

Marian Szałucki

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym
Poleć znajomemu
Pytanie:  Spółka z o.o. otrzymuje z dużym opóźnieniem faktury za towar od jej dostawcy. Z tego względu dla właściwego obrazu rachunku zysków i strat oraz dla zobrazowania właściwej marży na produkcie w księgach rachunkowych tworzone są rezerwy. Pomimo tego, że spółka kupuje towar o wartościach wyrażonych w euro, rezerwy te są tworzone w złotych polskich, w związku z czym stosowany jest średni kurs ogłoszony w przedostatnim dniu roboczym danego miesiąca, którego dotyczyć będzie faktura dokumentująca zakup towarów. W momencie otrzymania faktury rezerwy są rozwiązywane, jednak w momencie ich tworzenia nie jest wiadome, jaką datę wystawiania będzie miała faktura. W związku z powyższym nie wiadomo również, jaki kurs waluty będzie trzeba wziąć pod uwagę. Z tego względu zdarza się, że rezerwy mają zbyt dużą wartość a innym razem wartość ta jest zbyt mała. Z uwagi na to, że spółka nie chce zmieniać rachunku zysków i strat w tym miesiącu, w którym otrzymała ona fakturę powstaje pytanie, czy na bieżąco można je rozwiązać do wysokości określonej w momencie utworzenia, odkładając całkowite ich rozliczenie na koniec roku - to znaczy na bieżąco nie wykazywać nadwyżki w przychodach, pokrywając z nich ewentualny niedobór rezerwy z kolejnego miesiąca?

Rezerwa utworzona w innym miesiącu dotyczy ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w innym okresie sprawozdawczym. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu. Przeczytaj również:
- Błędy w sprawozdaniu finansowym: zobowiązania, rezerwy oraz wartości niematerialne i prawne >>
- Rozwiązanie rezerwy na należność >>
- Kiedy można wyksięgować zobowiązania?
- Czy z tytułu niezapłaconego zobowiązania powstanie przychód podatkowy?

Odpowiedź: 

Skoro powstałe zobowiązanie prowadzi do zmniejszenia rezerwy, tym samym w księgach rachunkowych należy je rozliczać w całości na bieżąco w tym miesiącu, w którym to zobowiązanie powstało.

Okoliczności uprawniające i zobowiązujące jednocześnie do tworzenia rezerw są ściśle w nich określone. Tworzy się je bowiem wtedy, gdy istnieje pewność lub duże prawdopodobieństwo powstania w przyszłości zobowiązań, których wysokość możemy w sposób wiarygodny oszacować.

Przez pojęcie zobowiązań (w naszym przypadku krótkoterminowych) rozumie się obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które są związane z wcześniejszym zdarzeniem, jakim w naszym przypadku była dostawa towarów dokonana na naszą rzecz, co znajduje swoje potwierdzenie w zewnętrznym dowodzie księgowym, jakim jest faktura otrzymana od dostawcy. Istotne jest również to, że w księgach rachunkowych należy ująć każde zdarzenie, które miało miejsce w danym okresie sprawozdawczym, a za takowy należy uznać również obowiązek bieżącego rozliczania zobowiązań podatkowych.

Powstanie zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury skutkuje zmniejszeniem rezerwy utworzonej na okoliczność jego ewentualnego powstania. Skoro więc powstałe zobowiązanie prowadzi do zmniejszenia rezerwy, tym samym w księgach rachunkowych (w ich zakres wchodzi również rachunek zysków i strat) należy je rozliczać w całości na bieżąco w tym miesiącu, w którym to zobowiązanie powstało. Z tego też względu uważam, że sposób rozliczania skutków utworzonych rezerw przedstawiony byłby niezgodny z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ rezerwa utworzona w innym miesiącu dotyczy ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w innym okresie sprawozdawczym.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel