Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenie - księgowanie składek ZUS, zdrowotnych oraz podatku dochodowego i korekta zeznania podatkowego

Pytanie:  W wyniku kontroli ZUS przeprowadzonej w naszej firmie umowa o dzieło została przekształcona w umowę zlecenie  i naliczono składki, które należy odprowadzić do ZUS. Kontrola dotyczyła roku 2010, a składki pracownika pokryje spółka. Na jakich kontach należy zaksięgować składki ZUS, zdrowotne i podatek dochodowy? W jakim sposób dokonać korekty PIT-11 oraz PIT-4R?
Umowa o dzieło  była wystawiona w 2010 r. na kwotę brutto 1.168 zł, koszty uzyskania wyniosły 233,60 zł a podatek dochodowy - 168 zł. Proszę na tym przykładzie przekształcić umowę o dzieło w umowę zlecenie z wszystkimi składkami, a także podać rozliczenie i zaksięgowanie na kontach składek ZUS (społeczne i zdrowotne) oraz podatku dochodowego na przykładzie liczbowym.
Odpowiedź: 

W omawianym przypadku nie wystąpi obowiązek skorygowania PIT-11 oraz PIT-4a za rok 2010. Szczegóły oraz przykłady księgowania poniżej.

Księgowanie

Zakładam, że w związku z ta umowa należy opłacić wszystkie tzw. składki ZUS, oraz zleceniobiorca nie wniósł o ubezpieczenie chorobowe. Wyliczenia będą dokonane przy założeniu, że składka wypadkowa opłacana przez zleceniodawcę wynosiła 1,67%.

Wyliczenie obciążenia zleceniobiorcy:

Wynagrodzenie brutto

1.168,00

Ubezpieczenia:

131,52

- emerytalne

9,76%

114,00

- rentowe

1,50%

17,52

Koszty uzyskania przychodu

20%

207,30

Dochód do opodatkowania

829,00

PDOF zaliczka

18%

149,22

Podstawa PDOF brutto

1.036,48

Ubezpieczenie zdrowotne - pobrane

9,00%

93,28

Ubezpieczenie zdrowotne - do odliczenia, od PDOF

7,75%

80,33

ubezp. zdrow.- sfinansowane przez ubezpieczonego

12,96

PDOF do zapłaty do Urzędu Skarbowego

69,00

potrącenia razem

293,80

do wypłaty (netto)

874,20


Wyliczenie kosztów zleceniodawcy:

wynagrodzenie brutto

1.168,00

ubezpieczenia:

166,56

- emerytalne

9,76%

114,00

- rentowe

4,50%

52,56

ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

19,51

FP

2,45%

28,62

FGŚP

0,10%

1,17

Razem

215,85


Błąd najlepiej poprawić dokonując korekty w księgach rachunkowych błędne zaliczonego wynagrodzenia a następnie ująć poprawnie z uwzględnieniem faktu, iż zleceniodawca pokrywa koszty składek. Korekta dotyczy 2010 roku, ale nie są to duże kwoty, w związku z tym proponuję ująć rozliczenie poprzez Pozostałe przychody/ koszty operacyjne a nie przez Zysk/stratę z lat ubiegłych.

 1. Korekta umowy o dzieło:

  a) Kwota netto:
  • Wn Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami) 1.000,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 1.000;
  b) Zaliczka na podatek:
  • Wn Rozrachunki z US 168,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 168.
 2. Ujęcie umowy zlecenia:

  a) Kwota brutto:
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne - 1.168,
  • Ma Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami) 1.168;
  b) Potracenie składek ZUS z części finansowanej przez zleceniobiorcę 131,52:
  • Wn Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami),
  • Ma Rozrachunki z ZUS;
  c) Przeksięgowanie w Pozostałe koszty operacyjne na podstawie decyzji kierownika jednostki o pokryciu tych składek przez zakład pracy:
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne NKUP 131,52,
  • Ma Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami);
  d) Zarachowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 93,28:
  • Wn Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami),
  • Ma Rozrachunki z ZUS;
  e) Zarachowanie zaliczki PIT 69,00:
  • Wn Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami),
  • Ma Rozrachunki z urzędem skarbowym;
  f) Zarachowanie składek obciążających pracodawcę - tu założono, iż FP i FGŚP występuje (jeśli nie to pominąć) 215,85:
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne,
  • Ma Rozrachunki z tytułu umów cywilnoprawnych (Inne rozrachunki z pracownikami).

Ponadto w związku z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze konieczne będzie uiszczenie odsetek, które należy zarachować następująco:

 • Wn Koszty finansowe,
 • Ma Rozrachunki z ZUS inne.
W przypadku, gdy zleceniodawca pokrywa składki za zleceniobiorcę to w 2012 roku jest to nieodpłatne świadczenie dla zleceniobiorcy, które zleceniodawca powinien ujawnić w sporządzonym PIT 8c dla tego zleceniodawcy.
Korekta PIT-11 i PIT-4a

Odpowiednie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyły na zleceniodawców obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania odpowiedniej kwoty  z wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy, która należało wpłacić do ZUS. Ponadto z przepisów tych oraz odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że płatnik odpowiada swoim majątkiem za niepobranie od zleceniobiorcy kwoty składek.

Skoro spółka uiści z własnych środków kwoty zaległych składek, których nie pobrała od zleceniodawcy we właściwym czasie, tym samym rzeczywiście nie wystąpi tu obowiązek skorygowania PIT-11 oraz PIT-4a za rok 2010, ponieważ zdarzenie zapłaty zaległości będzie miało miejsce w roku 2012. Dla braku obowiązku dokonywania korekty istotne jest również to, że kwota zaległości składkowych w żadnym razie nie obciążała zleceniobiorcy w roku 2010, a także nie będzie go obciążała w momencie ich uregulowania. Nie uważam natomiast, że należy dokonać zmniejszenia podatku w roku 2012, ponieważ zapłata zaległości składkowych jest zdarzeniem podatkowym zupełnie odrębnym od wcześniej wypłaconego wynagrodzenia, chociaż wynika on z błędu spółki popełnionego w roku 2010.

Oprócz zaległych składek konieczna będzie także zapłata odsetek od tych zaległości w wysokości przewidzianej dla zobowiązań podatkowych.

W związku z zapłatą składek przez spółkę warto zauważyć, że odrębnym problemem pozostaje to, jaki skutek podatkowo-prawny wywoła ten fakt w stosunku do zleceniobiorcy. W tym kontekście należy powiedzieć, że interesujące nas składki - co do zasady - należało pobrać od zleceniodawcy, bowiem to jego będą obciążały z tytułu umowy zlecenia i to na jego koncie prowadzonym przez ZUS są one zarachowywane. Kwota zaległości składkowych, którą pokryje spółka z własnych środków w roku 2012, będzie stanowiła w tym roku dla byłego zleceniodawcy przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskany z innych źródeł. Na tę okoliczność spółka po zakończeniu roku podatkowego powinna sporządzić dla tego zleceniobiorcy PIT-8C i wykazać kwotę przychodu, z którego zleceniobiorca powinien się rozliczyć dla dnia złożenia zeznania podatkowego za rok 2012.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel