Przekazanie spycharki spółce jako darowizny - księgowanie

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 21 czerwca 2012
Pytanie:  Spółka 5 lat temu otrzymała z urzędu miasta (100% udziałów w firmie), na podstawie umowy użyczenia, spycharkę z 1984 r. Obecnie spółka stwierdziła, że spycharka nie nadaje się do użytku. Została wyceniona przez rzeczoznawcę na wartość 5.000 zł. Jednak spółka nie może jej sprzedać, ponieważ nie jest właścicielem spycharki. Czy urząd miasta może przekazać spycharkę na podstawie darowizny, czy w innej formie, aby spółka mogła sprzedać spycharkę? Jak prawidłowo powinno wyglądać zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego na podstawie wyżej przestawionej sytuacji?

Urząd miasta może przekazać spycharkę na podstawie umowy darowizny, wypowiadając przy tym dotychczas funkcjonującą umowę użyczenia. Sprawdź, jak spółka powinna zaksięgować daną sytuację.

Odpowiedź: 

Urząd miasta może przekazać spycharkę na podstawie umowy darowizny, wypowiadając przy tym dotychczas funkcjonującą umowę użyczenia. W związku z otrzymaną darowizną spółka powinna wykazać przychód podatkowy. Wartość otrzymanej spycharki - jako składnika mogącego być przedmiotem obrotu - zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jej sprzedaży. Sposób księgowania przedstawiono na przykładzie liczbowym poniżej.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny

Przypomnijmy, że wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze darowizny stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, wtedy przyjmuje się wartość wynikającą z umowy darowizny. Zasada ta wynika z art. 16g ust. 1 pkt 3 updop.

W analizowanym przypadku wartość rynkowa została określona przez rzeczoznawcę. Jeżeli zatem w umowie darowizny wskazana kwota nie będzie niższa od oszacowanej wartości rynkowej, wówczas będzie mogła ona stanowić podstawę do określenie wartości początkowej środka trwałego.

Jednak należy zwrócić uwagę, że spółka może nie rozpoznawać środka trwałego, bowiem otrzymaną koparkę zamierza przeznaczyć na sprzedaż i nie wykorzystywać jej w prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle art. 16a updop do środków trwałych zalicza się bowiem takie składniki, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok oraz będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanej spycharki

Podatnik w związku z nieodpłatnym otrzymaniem spycharki zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu podatkowego. Zgodnie z art. 12 updop przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy. W związku z tym po stronie spółki powstanie przychód podatkowy w chwili otrzymania.

Wartość otrzymanej spycharki jako składnika mogącego być przedmiotem obrotu zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jej sprzedaży.

Moment zrealizowania darowizny

Zgodnie z art. 890 § 1 kc, aby umowa darowizny była ważna, niezbędne jest złożenie oświadczenia woli przez darczyńcę w formie aktu notarialnego. W myśl art. 73 § 2 kc niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy darowizny. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna nieruchomości zawsze wymaga sporządzenia aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku umowę uznaje się za nieważną.

Mając na uwadze, że spycharka jako środek trwały stanowi ruchomość, w związku z tym zastosowanie znajduje art. 890 § 1 kc. Oznacza to, że umowa stanie się ważna w chwili otrzymania spycharki.

Ewidencja otrzymanej spycharki w księgach rachunkowych

Uwzględniając art. 4 ust. 2 uor, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, księgowania mogą przebiegać następująco:

 1. Wprowadzenie otrzymanej spycharki na podstawie protokołu przejęcia lub aktu notarialnego. Uwzględniając charakter aktywa, spycharkę zakwalifikowano do towarów:
  • 330 Wn „Towary” 5.000 zł
  • 760 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 5.000 zł
 2. Sprzedaż spycharki na podstawie FV:
  • 200 Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 7.380
  • 222 Ma „VAT należny” 1.380 zł
  • 730 Ma „Przychody ze sprzedaży towarów” 6.000 zł
 3. Wartość sprzedanej spycharki zakwalifikowanej do towarów:
  • 330 Ma „Towary” 5.000 zł
  • 731 Wn „Wartość sprzedanych towarów” 5.000 zł
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel