Podpowiadamy, jak rozliczyć wydatki z niezrealizowanej inwestycji

Dodano: 20 stycznia 2017
fb807b52a0eceede91106a726f092a84542fdc2c-medium

Czasami przedsiębiorca musi zrezygnować z prowadzonej inwestycji. Sprawdź, jak rozliczyć wydatki od niezrealizowanej inwestycji i jak ująć to w księgach rachunkowych.

Często podatnicy, w celu dalszego rozwoju swojej firmy, decydują się na rozpoczęcie inwestycji, która w przyszłości ma przyczynić się do osiągnięcia większych przychodów. Zdarza się jednak, iż z powodów nieprzewidzianych czy też ze względów ekonomicznych musi zrezygnować z kontynuacji tego działania, co skutkuje trwałym wycofaniem się z podjętych kroków.

Inwestycja w świetle prawa

Ustawa o CIT (art. 4a pkt 1) inwestycje definiuje jako środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości  (odpowiednio art. 5a pkt 1 ustawy o PIT). Zatem w art. 3 ust. 1 pkt 16 uor za środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Odpowiednia dokumentacja

W celu zaliczenia w koszty podatkowe wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, podatnik powinien dane zdarzenie odpowiednio udokumentować. Należy wykazać wówczas zasadność podjętej decyzji o rozpoczęciu inwestycji, czyli udowodnić w jaki sposób podjęte działania te miały przyczynić się do wzrostu przychodów firmy, czy działania te były racjonalne oraz w jaki sposób były one związane z prowadzoną działalnością firmy. Konieczne jest również uzasadnienie, czy podjęta decyzja o zaniechaniu kontynuacji inwestycji wynikała z ważnych powodów, np. gospodarczych czy ekonomicznych.

Skutki zaniechanych inwestycji

Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji (art. 15 ust 1. pkt 4f  ustawy o CIT i odpowiednio art. 22 ust. 5e ustawy o PIT).

Nakłady poniesione na inwestycję powinny być zaliczone w koszty jednorazowo. Nie dokonujemy zatem odpisów amortyzacyjnych od zaniechanej inwestycji.  Wskazane przepisy nie określają jednak dokładnie formy zbycia rozpoczętych inwestycji. Jednak zważywszy na art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT oraz analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przy nieodpłatnej formie zbycia, jako darowizna, nakłady poniesione na inwestycje nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. W przeciwnym przypadku, gdy forma zbycia rozpoczętej inwestycji będzie miała charakter odpłatny, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku likwidacji.

W świetle VAT podatnik rozpoczynając inwestycje ma prawo do odliczenia VAT od poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy dochodzi do zaniechania inwestycji przyjmuje się, że nie ma konieczności korygowania odliczonego VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, jeżeli decyzja o jej zaprzestaniu wynikała z przyczyn niezależnych od podatnika.

PRZYKŁAD
Spółka Alfa sp. z o.o. w 2016 roku rozpoczęła inwestycję dotyczącą środka trwałego potrzebnego do produkcji wyrobów gotowych przyczyniając się do polepszenia ich jakości, a co za tym idzie wzrostu ceny sprzedawanych wyrobów gotowych. Poniesione nakłady zostały ujęte na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 100.000 zł. Na początku 2017 roku - po analizie zmian zachodzących na rynku, ze względów nieopłacalności dalszej inwestycji - postanowiła ją zakończyć i dokonać jej likwidacji. Dodatkowo, za analizę rynku spółka otrzymała fakturę w kwocie 7.000 zł netto. Księgowania będą przebiegały następująco:
  1. Dekretacja otrzymanej faktury:
strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 7.000 zł strona WN konta 222VAT naliczony „1.610 zł strona Ma konta 202Rozrachunki z dostawcami” 8.610 zł
  1. Likwidacja poniesionych nakładów (księgowanie za pomocą PK):
strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 100.000 zł strona Ma konta 640Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 100.000 zł
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel