Podpowiadamy, jak rozliczyć wydatki z niezrealizowanej inwestycji

Dodano:
fb807b52a0eceede91106a726f092a84542fdc2c-medium

Czasami przedsiębiorca musi zrezygnować z prowadzonej inwestycji. Sprawdź, jak rozliczyć wydatki od niezrealizowanej inwestycji i jak ująć to w księgach rachunkowych.

Często podatnicy, w celu dalszego rozwoju swojej firmy, decydują się na rozpoczęcie inwestycji, która w przyszłości ma przyczynić się do osiągnięcia większych przychodów. Zdarza się jednak, iż z powodów nieprzewidzianych czy też ze względów ekonomicznych musi zrezygnować z kontynuacji tego działania, co skutkuje trwałym wycofaniem się z podjętych kroków.

Inwestycja w świetle prawa

Ustawa o CIT (art. 4a pkt 1) inwestycje definiuje jako środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości  (odpowiednio art. 5a pkt 1 ustawy o PIT). Zatem w art. 3 ust. 1 pkt 16 uor za środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Odpowiednia dokumentacja

W celu zaliczenia w koszty podatkowe wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, podatnik powinien dane zdarzenie odpowiednio udokumentować. Należy wykazać wówczas zasadność podjętej decyzji o rozpoczęciu inwestycji, czyli udowodnić w jaki sposób podjęte działania te miały przyczynić się do wzrostu przychodów firmy, czy działania te były racjonalne oraz w jaki sposób były one związane z prowadzoną działalnością firmy. Konieczne jest również uzasadnienie, czy podjęta decyzja o zaniechaniu kontynuacji inwestycji wynikała z ważnych powodów, np. gospodarczych czy ekonomicznych.

Skutki zaniechanych inwestycji

Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji (art. 15 ust 1. pkt 4f  ustawy o CIT i odpowiednio art. 22 ust. 5e ustawy o PIT).

Nakłady poniesione na inwestycję powinny być zaliczone w koszty jednorazowo. Nie dokonujemy zatem odpisów amortyzacyjnych od zaniechanej inwestycji.  Wskazane przepisy nie określają jednak dokładnie formy zbycia rozpoczętych inwestycji. Jednak zważywszy na art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT oraz analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przy nieodpłatnej formie zbycia, jako darowizna, nakłady poniesione na inwestycje nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. W przeciwnym przypadku, gdy forma zbycia rozpoczętej inwestycji będzie miała charakter odpłatny, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku likwidacji.

W świetle VAT podatnik rozpoczynając inwestycje ma prawo do odliczenia VAT od poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy dochodzi do zaniechania inwestycji przyjmuje się, że nie ma konieczności korygowania odliczonego VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, jeżeli decyzja o jej zaprzestaniu wynikała z przyczyn niezależnych od podatnika.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa sp. z o.o. w 2016 roku rozpoczęła inwestycję dotyczącą środka trwałego potrzebnego do produkcji wyrobów gotowych przyczyniając się do polepszenia ich jakości, a co za tym idzie wzrostu ceny sprzedawanych wyrobów gotowych. Poniesione nakłady zostały ujęte na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 100.000 zł.

Na początku 2017 roku - po analizie zmian zachodzących na rynku, ze względów nieopłacalności dalszej inwestycji - postanowiła ją zakończyć i dokonać jej likwidacji. Dodatkowo, za analizę rynku spółka otrzymała fakturę w kwocie 7.000 zł netto.

Księgowania będą przebiegały następująco:

  1. Dekretacja otrzymanej faktury:

strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 7.000 zł

strona WN konta 222VAT naliczony „1.610 zł

strona Ma konta 202Rozrachunki z dostawcami” 8.610 zł

  1. Likwidacja poniesionych nakładów (księgowanie za pomocą PK):

strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 100.000 zł

strona Ma konta 640Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 100.000 zł

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel