Odszkodowanie określone notą obciążeniową

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 28 lipca 2012
Pytanie:  Otrzymaliśmy notę obciążającą nas za szkodę podczas transportu towaru na kwotę 120.000,00 zł. Tą samą kwotą obciążyliśmy przewoźnika, który świadczył dla nas usługę transportu tego towaru. Szkoda zostanie pokryta z ubezpieczenia majątkowego. Czy zaistniałe zdarzenie stanowi przychód a drugostronnie koszt podatkowy? Jak księgować takie zdarzenie gospodarcze?

Odszkodowanie określone notą obciążeniową zostanie zaliczone do przychodów bilansowych w dacie wystawienia noty, a podatkowych w dacie ich otrzymania lub kompensaty rozrachunków. Zwróć uwagę na przykład księgowania.

Odpowiedź: 

Odszkodowanie określone notą obciążeniową zostanie zaliczone do przychodów bilansowych w dacie wystawienia noty, a podatkowych w dacie ich otrzymania lub kompensaty rozrachunków. W przypadku kosztu sytuacja będzie podobna.

Ujęcie rekompensaty w księgach

Zgodnie z zasadą ostrożności, w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić: wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.

Wypłacona przez spółkę rekompensata z tytułu uszkodzenia przewożonego towaru jest pośrednio związana z działalnością spółki, dlatego należy ją zaliczyć w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Otrzymane zaś ewentualne odszkodowanie zaliczone będzie do pozostałych przychodów operacyjnych.

Koszty podatkowe

Zgodnie z przepisami podatkowymi kary umowne i odszkodowania z tytułu:

 • wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług;
 • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad;
 • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług
- nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa może przebiegać następująco:

 1. PK - nota obciążeniowa otrzymana od odbiorcy usługi za szkodę na towarze 120.000 zł,
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne - NKUP,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - kartoteka imienna kontrahenta.
 2. PK - nota obciążeniowa wystawiona przez firmę przewoźnikowi 120.000 zł,
  • Wn Pozostałe rozrachunki -odszkodowania -  kartoteka imienna przewoźnika,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne - niepodatkowe.
 3. PK - decyzja z zakładu ubezpieczeniowego o przyznaniu odszkodowania,
  • Wn Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z zakładem ubezpieczeniowym,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania
   oraz
  • Wn Pozostałe rozrachunki - kartoteka imienna kontrahenta,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z zakładem ubezpieczeniowym.
 4. PK - przeksięgowanie wartości odszkodowania do kosztów podatkowych,
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne - odszkodowania,
  • Ma Pozostałe koszty operacyjne - NKUP.
 5. WB - wpływ odszkodowania od przewoźnika 120.000 zł,
  • Wn 130 Bieżący rachunek bankowy,
  • Ma Wn Pozostałe rozrachunki -odszkodowania -  kartoteka imienna przewoźnika.
 6. PK - przeksięgowanie odszkodowania do przychodów podatkowych,
  • Wn Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne - niepodatkowe.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel