Objęcie udziałów powyżej wartości nominalnej - księgowanie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 marca 2011
Pytanie:  Zgodnie z aktem notarialnym zawarto Umowę Spółki A z o.o. Spółka B wniosła 100 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, w tym: 75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.750 zł, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł; 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.250 zł pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci przeniesienia na Spółkę praw na dobrach niematerialnych (prawa do know-how) o wartości 3.000 zł. Proszę o podanie księgowań ww. operacji w spółce A z o.o. - czyli nowo utworzonej, w której 100 udziałów objęła spółka B.
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) kapitał podstawowy należy prezentować w księgach rachunkowych w wartości nominalnej zarejestrowanej w KRS.

W przypadku gdy udziały obejmowane są powyżej wartości nominalnej, wartość nadwyżki należy odnieść na kapitał zapasowy. Wynika to z art. 154 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konieczne będą zatem zapisy:

 1. Na podstawie umowy spółki i postanowienia sądu o rejestracji:
  • Wn Pozostałe rozrachunki 5.000
  • Ma Kapitał Podstawowy 5.000
 2. Na podstawie dowodu wpłaty wkładu pieniężnego:
  • Wn Rachunek bankowy 5.000
  • Ma Pozostałe rozrachunki 3.750
  • Ma Kapitał zapasowy 1.250
 3. Na podstawie PK sporządzonego po przeniesieniu na spółkę B praw na dobrach niematerialnych (prawa do know-how):
  • Wn Wartości niematerialne i prawne 3.000
  • Ma Pozostałe rozrachunki 1.250
  • Ma Kapitał zapasowy 1.750
Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel