Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia biura rachunkowego, które świadczy wyłącznie usługi doradztwa podatkowego

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 26 sierpnia 2012
Pytanie:  Czy jeśli biuro rachunkowe świadczy tylko usługi doradztwa podatkowego to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 5.000 euro i z takiego ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie klientowi biura, czy też musi ubezpieczyć się jak doradca podatkowy do wysokości sumy gwarancyjnej 15.000 euro?

Jeśli biuro rachunkowe świadczy jedynie usługi doradztwa podatkowego w rozumieniu rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to minimalna suma gwarancyjna w przeliczeniu na złote wynosi 5.000 euro. Przeczytaj pełną treść artykułu.

Przeczytaj również:
- Od 7 sierpnia obowiązkowe OC m.in. biegłych rewidentów musi być potwierdzone dokumentem - nowe przepisy >>
- Za co odpowiada biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość firmy?
- Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania dla biura rachunkowego prowadzącego tylko KPiR?

Odpowiedź: 

Jeśli biuro rachunkowe świadczy jedynie usługi doradztwa podatkowego w rozumieniu rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to minimalna suma gwarancyjna w przeliczeniu na złote wynosi 5.000 euro. W takim przypadku biuro rachunkowe nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, gdzie minimalna suma gwarancyjna w przeliczeniu na złote będzie wynosiła 15.000 euro. Obowiązek taki powstanie, jeżeli dodatkowo Państwa biuro będzie zamierzało świadczyć usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie OC

Zgodnie z art. 76h ust. 1 uor, przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z:

  • usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji,
  • sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Minimalne sumy gwarancyjne

Wykonując dyspozycję art. 76h ust. 2 uor, Minister Finansów określił w wydanym rozporządzeniu minimalne sumy gwarancyjne dla działalności prowadzonej przez podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez czynności doradztwa podatkowego używane w rozporządzeniu należy rozumieć czynności wymienione w art. 76a ust. 2 uor, czyli:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Przez księgi podatkowe, o których mowa powyżej należy rozumieć m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zgodnie z § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:

  1. 15.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
  2. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  3. 5.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.
W związku z tym, jeżeli Państwa biuro rachunkowe mające uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie jedynie wykonywało czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu omawianego rozporządzenia, to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczania OC wynosi równowartości w złotych 5.000 euro. Natomiast, jeżeli biuro oprócz wykonywanych czynności doradztwa podatkowego będzie zamierzało świadczyć usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC będzie musiał wzrosnąć do kwoty 15.000 euro.
- art. 76a ust. 2, art. 76h ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor;
- § 1, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 234, poz. 1576) - rozporządzenie.
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel