Księgowanie zakupu nawozów i przekazanie członkom Grupy Producentów Rolnych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 lutego 2012
Pytanie:  Prowadzimy Grupę Producentów Rolnych. W grudniu zakupiliśmy nawozy i chcemy je w grudniu rozdysponować między członków grupy. Wiem, że takie rozdysponowanie będzie wymagało wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku należnego. Jak zaksięgować tą operację w księgach:
 • zakup nawozów
 • rozdanie członkom grupy
 • VAT należny i fakt wystawienia faktury wewnętrznej?
Czy prawdą jest, że fakt wydania zakupionych nawozów członkom grupy obniża dochód do opodatkowania grupy?

Grupie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków produkcji (nawozów), bowiem …

Odpowiedź: 

W myśl art. 2 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 ze zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może jak stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie.

Jak wynika z treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie warunki:

 • grupa producentów rolnych jest wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
 • dochody grupy pochodzą ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 • produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą być wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych,
 • dochody zostały wydatkowane na rzecz członków grupy:
  - w roku podatkowym lub
  - po roku po nim następującym.
Spełnienie powyższych warunków uprawnia Spółkę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie powyższego przepisu i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu w części wydatkowanej na rzecz członków Grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym - w zeznaniu jako wolnego od podatku dochodowego.

Z powyższego wynika, że ze zwolnienia podatkowego korzystać będą dochody Grupy pochodzące ze sprzedaży produktów, dla których Grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), zakupione i przekazane na rzecz członków Grupy. Przekazanie to będzie wpływało na ustalenie dochodu zwolnionego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 powołanej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Grupie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków produkcji (nawozów), bowiem zakupy te służą czynnościom opodatkowanym, a nieodpłatne ich przekazanie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zostało - jak wynika z wniosku - opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Prawo to przysługuje także w stosunku do zakupionych maszyn rolniczych, służących czynnościom opodatkowanym i będących przedmiotem opodatkowanego najmu członkom grupy.

Tekst opublikowany: 

21 stycznia 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel