Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 31 lipca 2012
Pytanie:  Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

Uor pozwala na różne warianty ewidencji towarów oraz różne zasady ich wyceny. Jak postapić w opisanej sytuacji? Sprawdź.

Odpowiedź: 

Uor pozwala na różne warianty ewidencji towarów oraz różne zasady ich wyceny. Zależy to również od rodzaju sprzedaży, na przykład hurtowa, detaliczna. Ważne są również potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki, co ma również wpływ na przyjęty wariant ewidencji towarów. W dalszej części odpowiedzi znajdą Państwo zaproponowaną ewidencję.

Ewidencja szczegółowa (księgi pomocnicze) może być prowadzona w formie (art. 17 uor):

 • ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych,
 • ewidencji ilościowej, prowadzonej dla poszczególnych składników w jednostkach naturalnych, wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego (najczęściej miesiąca), za który następują rozliczenia z budżetem,
 • ewidencji wartościowej, w jednostkach dokonujących sprzedaży detalicznej,
 • ewidencji polegającej na odpisywaniu w koszty wartości towarów w momencie ich zakupu, połączonej z ustalaniem stanu tych składników oraz korektą kosztów, nie później niż na dzień bilansowy.

Przy wycenie zapasów w ewidencji można stosować ceny zakupu, ceny nabycia lub ceny ewidencyjne ustalone na poziomie cen zakupu, nabycia lub cen sprzedaży, stosowane w wypadku wartościowej ewidencji towarów, np. w sklepach lub zakładach gastronomicznych (art. 28 ust.1 pkt 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 uor).

Może zaproponować Państwa jednostce następujące zasady ewidencji i wyceny towarów:

 1. Otrzymanie faktury za nabyte towary z importu oraz z WNT(po przeliczeniu według kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu):
  • Wn „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma „Rozrachunki z dostawcami”.
 2. Zaksięgowanie VAT należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca:
  • Wn „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma „Rozrachunki z tytułu VAT”.
 3. Cło, podatek akcyzowy, VAT i opłaty manipulacyjne naliczone przez Urząd Celny od towarów importowanych na podstawie dokumentów odprawy celnej:
  • Wn „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma „Rozrachunki publicznoprawne”.
 4. Przyjęcie towarów do magazynu w cenach zakupu (cena płacona dostawcy, powiększona o cło, podatek akcyzowy i inne obciążenia publicznoprawne):
  • Wn „Towary”,
  • Ma „Rozliczenie zakupu”.
 5. Wydanie sprzedanych towarów  po cenach zakupu (rozchód można przykładowo wyceniać według zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”):
  • Wn „Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu”,
  • Ma „Towary”. Dodatkowo będzie wystawiona faktura.
Tekst opublikowany: 

6 lipca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel