Księgowanie opłat w przypadku uznania bilansowo umowy za leasing operacyjny i finansowy

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 4 września 2012
Pytanie:  Moja spółka nabyła w drodze umowy leasingu samochód osobowy. Zgodnie z umową, wartość początkowa samochodu wynosi 43.761 zł. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Po upływie podstawowego okresu umowy mamy prawo wykupić samochód za cenę 15.709 zł (wszystkie wartości netto). Spółka nie będzie amortyzować tego samochodu. Spółka ma dokonywać płatności w 36 ratach po 872 zł, w tym część kapitałowa i część odsetkowa wg harmonogramu, pierwsza opłata w kwocie 8.752 zł oraz opłaty za ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości i polisy (ubezpieczenie poniesione za korzystającego). Spółka otrzymała fakturę za 1 ratę: opłata leasingowa nr 1 w kwocie netto 8.752 zł oraz fakturę za opłatę nr 2 w kwocie 872 zł netto. Bardzo proszę o dekrety dotyczące zarówno pierwszej, jak i kolejnych faktur dla celów podatkowych i rachunkowości. Czy powinnam przeprowadzić jeszcze jakąś dodatkową kalkulację, np. amortyzacji?

Podatkowo zawarliście Państwo umowę leasingu operacyjnego. Sprawdź księgowanie opłat w przypadku uznania bilansowo umowy za leasing operacyjny i finansowy.

Odpowiedź: 

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu zostały określone w przepisach art. 17a-17l updop. Z przepisów tych można wyróżnić m.in. umowę leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. Szczegóły dotyczące księgowania przedstawiam poniżej.

O ile z umowy leasingu wynika, że:

 • umowa została zawarta na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji oraz
 • suma ustalonych w umowie opłat nie jest niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu,
to dla celów podatkowych uznać należy, że została zawarta umowa leasingu operacyjnego, co potwierdza dyspozycja art. 17b updop.

Dla samochodu osobowego normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Biorąc zatem pod uwagę powyższe warunki i wskazane przez Państwa informacje dotyczące płatności wynikających z umowy, stwierdzić należy, że podatkowo zawarliście Państwo umowę leasingu operacyjnego. Z podanych informacji wynika mianowicie, że w ramach umowy zostaną poniesione następujące opłaty: 36 rat po 872 zł, pierwsza opłata w kwocie 8.792 zł oraz ostatnia opłata leasingowa w kwocie 15.709 zł. Łączna kwota opłat ponoszonych w ramach umowy to 55.853 zł, a wartość umowna samochodu to 43.761 zł.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 6 uor, w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe Państwa spółki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania zgodnie z art. 64 ust. 1 uor, możecie Państwo dokonywać kwalifikacji umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi. W przeciwnym razie samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu powinien zostać wykazany jako własne aktywo trwałe.


Z przedstawionych informacji nie wynika, czy spółka obowiązana jest do badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego, dlatego też poniżej zaprezentuję księgowania zarówno w przypadku, gdy w księgach leasing zostanie zaprezentowany jako leasing finansowy, jak i zgodny z metodą podatkową (operacyjny).

Księgowanie opłat w przypadku uznania bilansowo umowy za leasing operacyjny (zgodnie z zasadami podatkowymi):

 1. Faktura VAT za pierwszą ratę leasingową w kwocie 8.792 zł:
 • Wn 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów lub 40 Usługi obce
 • Ma 30 Rozliczenie zakupu
 1. Faktura VAT za miesięczne opłaty leasingowe w kwocie 872 zł:
 • Wn 40 Usługi obce
 • Ma 30 Rozliczenie zakupu
 1. Przyjęcie samochodu w leasing operacyjny w wartości rynkowej, jak również jego zwrot: ewidencja pozabilansowa 090. 
Księgowanie pierwszej opłaty leasingowej w dacie poniesienia wydatku bezpośrednio w koszty rodzajowe jest możliwe, o ile księgowanie takie nie zniekształci istotnie wyniku finansowego, zatem zależy od sytuacji finansowej Państwa spółki.

Księgowanie opłat w przypadku uznania umowy leasingu za leasing finansowy:

 1. Faktura VAT za opłaty leasingowe (w kwocie 8.792 zł i kwotach miesięcznych 872 zł):
 • Wn 249-3 Pozostałe rozrachunki (konto analityczne Rozliczenie opłat leasingowych)
 • Ma 30 Rozliczenie zakupu
Wartość brutto księgowana jest odpowiednio:
 • Wn 30 Rozliczenie zakupu
 • Ma 249-1 Pozostałe rozrachunki (konto analityczne Rozrachunki bieżące z finansującym)
 1. Przyjęcie środka trwałego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie samochodu:
 • Wn 01 Środki trwałe
 • Ma 249-2 Pozostałe rozrachunki (konto analityczne Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu)
 1. Bieżące odpisy amortyzacyjne:
 • Wn 40 Amortyzacja
 • Ma 07 Umorzenie środków trwałych

Podatkowo, bez względu na sposób dokonywania księgowań dla celów bilansowych, kosztem uzyskania przychodu będą raty leasingowe (8.792 zł i comiesięczne opłaty w kwocie 872 zł), bowiem w świetle aktualnego orzecznictwa i wydanych interpretacji podatkowych możliwe jest uznanie pierwszej opłaty leasingowej, wyższej od pozostałych, jako koszt uzyskania przychodu bez konieczności rozpisywania takiego wydatku na cały okres trwania umowy leasingowej.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel