Księgowanie nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich w jednostce budżetowej

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2011
Pytanie: 
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich w jednostce budżetowej? W 2011 r. otrzymaliśmy informację z ZUS o nadpłacie składek za 2008 r. w wysokości 811,39 zł (z czego 339,25 zł przypada na składki pracownika, a 472,14 zł na pracodawcę), która zostanie zaliczona na poczet bieżących i przyszłych składek. Kwota należna pracownikowi, po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej, została oddana pracownikowi a kwota nadpłaty rozliczona w rozrachunkach z ZUS. Jak powinna prawidłowo wyglądać ewidencja księgowa opisanej sytuacji, mając na względzie, że kwota nadpłaty stanowić będzie dochód budżetowy? Czy kwota dochodu budżetowego będzie wynosić całe 811,39 zł, czy tylko 472,14 zł i czy kwota 339,25 zł będzie elementem kosztów w 2011 r.?

Dochodem budżetowym będzie tylko kwota, która uprzednio stanowiła wydatek, czyli kwota obciążająca pracodawcę.

Odpowiedź: 

Dochodem budżetowym będzie tylko kwota, która uprzednio stanowiła wydatek, czyli kwota obciążająca pracodawcę. Kwota przypadająca pracownikowi była najpierw obciążeniem pracownika, zatem teraz powinna dla budżetu być neutralna.

Na podstawie informacji z ZUS powinna Pani ująć nadpłatę:

  • WN Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 811,39
  • MA Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 339,25
  • MA Konto 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 472,14
- załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861).
Tekst opublikowany: 

8 sierpnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel