Kiedy nie trzeba sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 19 marca 2015
Pytanie:  Proszę o wyjaśnienie, w której części bilansu, należy ująć przekazanie gotówki (20 tys. EUR) z przeznaczeniem na kapitał dla naszej firmy powiązanej z nami przez osobę zarządzającą. Jest to firma z własnym NIP, własnymi rozrachunkami sama prowadzi dokumentację i odprowadza podatki. Jest to przedsiębiorstwo z Holandii. Czy w takim przypadku obowiązuje nas łączny bilans. Obroty między nami, a firmą holenderską wynoszą rocznie ok 10 tys. PLN.
Odpowiedź: 

Jeśli Państwa spółka objęła udziały w innym zagranicznym podmiocie, to posiadacie Państwo z tego tytułu Inwestycje długoterminowe. Prezentowane powinny być one jako Inwestycje - długoterminowe  - udziały i akcje. Z tym, że kwalifikacja, czy są to udziały w jednostce powiązanej czy pozostałych jednostkach, zależy od tego, czy posiadacie Państwo więcej niż 50% udziałów w kapitale tamtego podmiotu lub czy w inny sposób sprawujecie kontrolę nad jego działalnością operacyjną.

Przypuszczam, że nawet jeśli sprawujecie kontrolę, to nie będzie Pani musiała sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego. A to dlatego, że jest to tzw. mała grupa kapitałowa.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;
  2. łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro;
  3. łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel