Kaucję gwarancyjną wykazuje się w bilansie po stronie aktywów

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 31 października 2012
Pytanie:  Otrzymałam od szefa fakturę sprzedaży, która dzieli się na dwa punkty:
  1. Przebudowa gazociągu na kwotę brutto 36.285 zł.
  2. Refaktura poniesionych kosztów na kwotę brutto 1.928,06 zł.
Całą wartość faktury (38.213,06 zł brutto) zaksięgowałam na kontach: sprzedaż usług - 702; VAT należny - 221-1; rozrachunki odbiorcy krajowi - 201.

Dodatkowo od całej wartości brutto potrącili 10% na zabezpieczenie wykonania zobowiązania, z czego 50% potrąconej kwoty zwrócili po 30 dniach a drugie 50% zwrócą po zakończeniu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu wszystkich usterek i wad, czyli po 36 miesiącach. Na koniec roku będzie widniała na rozrachunkach niedopłata. Czy księgowanie jest prawidłowe? Co mam zrobić z tymi 50%, które zostaną zwrócone po 36 miesiącach? Jak to będzie wyglądało w bilansie na koniec roku?

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Więcej na temat kaucji gwarancyjnej:
-   Kaucja wpłacona w poprzednim roku w bilansie otwarcia >>
-   Kaucja za złom akumulatorów - ujęcie w księgach rachunkowych >>

Odpowiedź: 

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Kaucja jest to suma pieniężna traktowana jako gwarancja dotrzymania zobowiązania. Podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy lub stanowi odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Nie należy jej zaliczać na poczet ceny. W księgach rachunkowych wykazuje się ją na koncie „Pozostałe rozrachunki”.

Na dzień bilansowy należy ją wykazać w aktywach bilansu w pozycji:

  • A.III.1 lub 2 - jako należność długoterminową, jeżeli zostanie rozliczona w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, lub
  • B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c) - jako inne należności krótkoterminowe, jeżeli zostanie rozliczona w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Jeśli zaś chodzi o ewidencję faktury sprzedaży, to postępowanie jest prawidłowe. Cała wartość usługi została zaksięgowana na poczet zespołu 7 jako przychody operacyjne, zaś całość kosztów powinna być zaksięgowana na poczet zespołu 4 i ewentualnie 5 - koszty operacyjne. Wtedy wynik na działalności operacyjnej będzie prawidłowy.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel