Jednostka dominująca a bilans skonsolidowany

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 marca 2011
Pytanie:  Nasza Spółka z o.o. posiada 50 udziałów w innej spółce z o.o., nie jest ona jednak udziałowcem dominującym, gdyż jeszcze inna spółka ma 51udziałów. Czy wobec tego nasza spółka jest zobowiązana do złożenia bilansu skonsolidowanego, czy musi jedynie złożyć normalny bilans za 2010 r.?
Odpowiedź: 

Za 2010 r. sprowadza Pani tylko jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) sporządza jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z Pani pytania, spółka nie jest jednostką dominującą, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 34 uor nie zachodzą bowiem okoliczności kontroli. Przypomnę, iż  sprawowanie kontroli nad inną jednostką to w szczególności:

  • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  • bycie uprawnionym do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  • bycie uprawnionym do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki (zależnej), lub
  • bycie udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej).
Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel