Jak zaksięgować koszty obsługi prawnej?

Dodano: 28 sierpnia 2012
Pytanie:  W ostatnim miesiącu ponieśliśmy koszt wynagrodzenia adwokata. Jak zaksięgować jego usługę?

Sposób ujęcia kosztów obsługi prawnej firmy zależy od konkretnego zdarzenia. Przeczytaj pełną treść artykułu, w którym nasz ekspert szczegółowo analizuje to zagadnienie.
Inne artykuły o zbliżonej tematyce:
- Czy można zaliczać koszty utrzymania i obsługi konia do kosztów uzyskania przychodu?
- Kiedy nieodpłatna pomoc prawna nie podlega VAT?

Odpowiedź: 

W pytaniu brakuje konkretnej informacji dotyczącej sytuacji, w której nastąpiła konieczność skorzystania z usługi adwokata. Sposób ujęcia tego rodzaju kosztów zależy bowiem od konkretnego zdarzenia. Jeśli obsługa prawna dotyczyła działalności operacyjnej, należy ją ująć na kontach zespołu 4 i 5, które przeznaczone są do ewidencji kosztów tej działalności. Szczegóły w uzasadnieniu.

Przystąpienie firmy do przetargu, zawarcie umowy z kontrahentem

Jeżeli koszt obsługi prawnej został poniesiony w związku z przystąpieniem firmy do przetargu lub zawarciem umowy z kontrahentem na dostarczenie towarów czy usług, należy zaksięgować to zapisami:

  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce usługi obce),
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
oraz równolegle:
  • Wn konto 55 „Koszty zarządu”,
  • Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”.

Zdarzenie związane z pozostałą działalnością jednostki

Jeśli porada adwokata była konieczna ze względu na zdarzenie związane z pozostałą działalnością jednostki, wówczas należy ją zaksięgować na kontach kosztów zespołu 7, czyli pozostałych wydatków operacyjnych. Zaliczają się do nich wydatki na obsługę prawną wynikającą z dochodzenia od dłużnika zapłaty należności lub uzyskania odszkodowania za straty poniesione w środkach trwałych (np. po kolizji samochodowej). W tym przypadku koszt ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Zakup lub wytworzenie środka trwałego

Może się zdarzyć, że koszt obsługi prawnej związany jest z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego. Zgodnie z art. 28 ust. 8 uor cena nabycia i koszt ich wytworzenia obejmuje ogół ich kosztów poniesionych za okres budowy, montaż, przystosowanie i ulepszenie do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Jeżeli więc koszt wynagrodzenia adwokata jest związany z zakupem lub potrzebą wytworzenia środka trwałego, wtedy wchodzi on w skład ceny nabycia lub kosztu jego wytworzenia. W tej sytuacji należy je ująć na koncie 08 „Środki trwałe w budowie”. Ewidencjonuje się na nim wszystkie wydatki wpływające na wartość początkową środka trwałego do czasu jego przyjęcia do używania. W tej sytuacji zapisujemy:

  • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
  • Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”.
Monika Byczyńska, biegły rewident w Baker Tilly Poland
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel