Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować fakturę leasingową wystawioną w euro?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka otrzymuje faktury wystawiane w euro, oznaczone jako rata pożyczki (dotyczy leasingu). Na fakturze wykazana jest część odsetkowa, zwolniona z VAT, a kwota do zapłaty powiększona jest o bieżącą ratę kapitału. Jak zaksięgować fakturę?

Transakcje wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote polskie. Sprawdź, jaki kurs należy zastosować i zobacz na przykładzie, jak należy zaksięgować fakturę leasingową.

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor należy dokonywać przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej na złote polskie. Do ujęcia faktury stosuje się kurs średni NPB z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury - będzie to dzień, na który zarachowano koszt odsetek.

Jeżeli umowa leasingu zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość opłaty od określonego w umowie kursu waluty to raz ustalona wartość początkowa przedmiotu leasingu nie ulega zmianie, mimo zmiany kursów waluty. Oznacza to, że korzystający nie zmienia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast na dzień bilansowy korzystający aktualizuje kwotę zobowiązania z tytułu umowy leasingu, odnosząc spowodowane tym różnice na przychody lub koszty finansowe. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych kwotę zobowiązania oblicza się przy zastosowaniu obowiązującego na dzień bilansowy kursu NBP waluty lub stopy procentowej określonej w umowie leasingu.

Księgowania związane z leasingiem finansowym mogą przebiegać tu następująco:

 1. Faktura VAT (z VAT zwolnionym) za opłatę miesięczną - cześć odsetkowa:
  • Wn Koszty finansowe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki.
 2. Wb zapłata miesięcznej opłaty:
  • Wn Pozostałe rozrachunki,
  • Ma Rachunek bankowy.
 3. Ustalenie różnicy kursowej od wartości części odsetkowej i części kapitałowej pomiędzy kwotą zapłaconą a wartością w euro przeliczana na PLN ujętą na koncie pozostałe rozrachunki:

  a) dodatnia różnica kursowa:
  • Wn Pozostałe rozrachunki,
  • Ma Przychody finansowe.
  b) ujemna różnica kursowa:
  • Wn Koszty finansowe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki.
Podstawa prawna: 

- art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 32 ust. 6, art. 33 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor;
- uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52).

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel