Jak zaksięgować fakturę leasingową wystawioną w euro?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka otrzymuje faktury wystawiane w euro, oznaczone jako rata pożyczki (dotyczy leasingu). Na fakturze wykazana jest część odsetkowa, zwolniona z VAT, a kwota do zapłaty powiększona jest o bieżącą ratę kapitału. Jak zaksięgować fakturę?

Transakcje wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote polskie. Sprawdź, jaki kurs należy zastosować i zobacz na przykładzie, jak należy zaksięgować fakturę leasingową.

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor należy dokonywać przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej na złote polskie. Do ujęcia faktury stosuje się kurs średni NPB z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury - będzie to dzień, na który zarachowano koszt odsetek.

Jeżeli umowa leasingu zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość opłaty od określonego w umowie kursu waluty to raz ustalona wartość początkowa przedmiotu leasingu nie ulega zmianie, mimo zmiany kursów waluty. Oznacza to, że korzystający nie zmienia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast na dzień bilansowy korzystający aktualizuje kwotę zobowiązania z tytułu umowy leasingu, odnosząc spowodowane tym różnice na przychody lub koszty finansowe. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych kwotę zobowiązania oblicza się przy zastosowaniu obowiązującego na dzień bilansowy kursu NBP waluty lub stopy procentowej określonej w umowie leasingu.

Księgowania związane z leasingiem finansowym mogą przebiegać tu następująco:

 1. Faktura VAT (z VAT zwolnionym) za opłatę miesięczną - cześć odsetkowa:
  • Wn Koszty finansowe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki.
 2. Wb zapłata miesięcznej opłaty:
  • Wn Pozostałe rozrachunki,
  • Ma Rachunek bankowy.
 3. Ustalenie różnicy kursowej od wartości części odsetkowej i części kapitałowej pomiędzy kwotą zapłaconą a wartością w euro przeliczana na PLN ujętą na koncie pozostałe rozrachunki:

  a) dodatnia różnica kursowa:
  • Wn Pozostałe rozrachunki,
  • Ma Przychody finansowe.
  b) ujemna różnica kursowa:
  • Wn Koszty finansowe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki.
- art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 32 ust. 6, art. 33 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor;
- uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52).
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel