Jak wykazać w bilansie błąd z lat poprzednich?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 17 czerwca 2011
Pytanie:  Przejęłam księgowość. Osoba prowadząca księgi wcześniej nie ujęła przyłącza energetycznego do bilansu w poz. A.II.1b tylko w poz. A.II.1c (choć prawidłowo ustaliła grupę KŚT.) Teraz robię bilans - informację dodatkową o zmianie wartości ŚT i nie wiem, jak mam ująć ten błąd w informacji. Wykazać stan 0 na początek roku (zgodnie z informacją dodatkową w tamtym roku), ale na koniec już prawidłowo? Czy prawidłowo ująć tak jak ma być na początek i koniec roku (będzie wtedy różnica w sprawozdaniu rocznym za poprzedni rok)?

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor, to zobowiązana jest kwotę korekty zarachować …

Odpowiedź: 

Moim zdaniem można powyższy błąd skorygować na koniec roku.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor, to zobowiązana jest kwotę korekty zarachować na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako „zysk (strata) z lat ubiegłych” (art. 54 ust. 3 uor).

Jeżeli jednak zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

W opisanej sytuacji w bilansie zostały uwzględnione wszystkie aktywa, a przesunięcie tylko w kategorii kolumn nie ma wpływu na wynik finansowy jednostki.

Dlatego też uważam, że wystarczy wykazać prawidłowo aktywa na koniec roku bilansowego, zamieszczając ewentualnie wyjaśnienie stanu w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. W objaśnieniach bowiem należy przedstawić informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie ma potrzeby korygowania sprawozdania finansowego za lata wcześniejsze.
Tekst opublikowany: 

17 czerwca 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel