Jak można pokryć niedobór środków w kasie zapomogowo-pożyczkowej?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 27 kwietnia 2011
Pytanie:  W firmie działa kasa zapomogowo-pożyczkowa. Wystąpił w niej niedobór środków (skarbniczka przelała część środków na swoje konto i nie zwróciła tych pieniędzy). Osoba ta została zwolniona z pracy. Toczy się również postępowanie sądowe w tej sprawie. Czy firma może z własnych środków pokryć ten niedobór do chwili wyjaśnienia sprawy i ewentualnego odzyskania tych pieniędzy?
Odpowiedź: 

Tak, można pokryć niedobór z własnych środków firmy.

Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor).

Tak więc w przypadku, gdy jednostka stwierdziła niedobór gotówki w kasie, mogła uznać ten niedobór za zawiniony. Jednakże skoro sprawa znalazła finał w sądzie, sądzę, że odpowiedzialny pracownik nie uznawał swojej winy, czyli powstało roszczenie sporne, które zostanie zamknięte ostatecznym wyrokiem sądowym.

Niedobory zawinione mogą zostać uznane na podstawie decyzji kierownika jednostki za dochodzone lub niedochodzone od osób materialnie odpowiedzialnych. Odpisuje się je wtedy w ciężar odpowiednich kosztów, w przypadku gdy zrezygnowano z ich dochodzenia lub stanowią przedmiot roszczenia wobec osób odpowiedzialnych i księgowane są w ciężar konta 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej” - jeśli pracownik odmówił pokrycia niedoboru i skierowano sprawę na drogę sądową.

Niedobory pozostają na tym koncie do momentu ich rozliczenia.

Jeżeli w kasie brakuje pieniędzy, to można w każdej chwili dokonać zasilenia kasy.

PRZYKŁAD
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji kasy stwierdzono, iż stan gotówki w kasie wynosi 1.000 zł. Z zapisów na koncie 10 „Kasa” wynika, iż wartość środków pieniężnych w kasie wynosi: 1.150 zł. Zatem wystąpił niedobór gotówki w kasie w kwocie 150 zł. W toku postępowania wyjaśniającego uznano niedobór za zawiniony.

PK - stwierdzony niedobór gotówki w kasie (doprowadzenie salda konta „Kasa” do rzeczywistego stanu gotówki w kasie:
  • Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,
  • Ma konto10 „Kasa”.
Tekst opublikowany: 

27 kwietnia 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel