Ewidencja spłaty pożyczki udzielonej przez udziałowca

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Wspólnik spółki z o.o. będący osobą fizyczną udzielił spółce pożyczki. Jak należy ująć w księgach spłatę: pożyczki, odsetek od tej pożyczki a także kwoty podatku (ryczałt) 19% - który został potrącony od wypłaconych odsetek według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (płatnik pobiera zryczałtowany podatek i sam przekazuje do urzędu skarbowego - art. 30a updof)?
Odpowiedź: 

Sposób ewidencji przedstawiam na schemacie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu spółka dokonuje spłaty udzielonej przez wspólnika pożyczki.


Spółka słusznie zauważyła, iż ciąży na niej obowiązek pobrania i odprowadzenia w imieniu udziałowca podatku dochodowego w związku z uzyskanym przez niego przychodem z tytułu odsetek.


Powyższy obowiązek wynika z treści art. 30a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej: updof, zgodnie z którym od ww. dochodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.


W myśl art. 30a ust. 6 updof zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.


Spółka z o.o. jako płatnik na mocy art. 41 ust. 4 updof zobligowany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. odsetek. Kwotę pobranego podatku, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik pobrał podatek, należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.


Uwzględniając powyższe księgowania powinny przebiegać następująco:


1. Spłata pożyczki:

Cześć kapitałowa: 10.000 zł

Odsetki: 2.000 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy: 380 zł (2.000 zł x 19%)


- Ma „Rachunek bankowy” 11.620 zł (12.000 - 380 zł),

- Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym - PIT8AR” 380 zł,

- Wn „Pożyczki” 10.000 zł.

- Wn „Koszty finansowe - odsetki” 2.000 zł/

Tekst opublikowany: 

26 lutego 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel