Ewidencja księgowa przychodów ze sprzedaży usług budowlanych

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 27 kwietnia 2010
Pytanie:  Moja firma świadczy usługi remontowo-budowlane. Umowa budowlana zawiera zakres robót i terminy realizacji. Rozpoczęcie robót: 17 sierpnia 2009 r., zakończenie robót stanu surowego: 31 października 2009 r., zakończenie robót budynku: 31 marca 2010 r. Wartość robót to: 621.000 zł. W październiku wystawiliśmy fakturę za stan surowy w wysokości 360.000 zł. Koszty bezpośrednie, pośrednie i pozostałe na koniec października wyniosły 353.000 zł. W listopadzie i grudniu ogólna suma kosztów na koniec 2009 r. wyniosła 545.000 zł. W dniu 31 marca 2010 r. wystawimy fakturę końcowa na kwotę 261.000 zł. Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja księgowa ww. budowy?
Odpowiedź: 

Sposób księgowania przedstawiam na schemacie.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny (art. 34a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody:

 • udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
 • liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
 • na podstawie obmiaru wykonanych prac,
 • inną metodą.
W omawianym przypadku jednostka może zastosować pierwszą metodę o ile na dzień bilansowy dysponuje niezbędnymi informacjami, tj. kwotą kosztów całkowitych, sumą kosztów do dnia bilansowego, wartością całkowitą kontraktu (przychód).

Jeżeli warunki te nie zostałyby spełnione, wówczas przychód należałoby ustalić na poziomie poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym. Nie mogłyby być one jednak wyższe od kosztów, które zostałyby w przyszłości pokryte przez zamawiającego.

Z postawionego pytania nie wynika jaka jest łączna wartość kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Mając jednak na uwadze, iż przedsięwzięcie uległo zakończeniu 31 marca 2010 r. jednostka zapewne dysponuje tego rodzaju informacją. Na potrzeby kalkulacji zakładam, że łączna kwota kosztów (lub łączna kwota kosztów planowanych) wynosi 580.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę kalkulacja może przebiegać w następujący sposób:

 • całkowity poziom kosztów: 580.000 zł,
 • koszty poniesione do 31 grudnia 2009 r.: 545.000 zł,
 • udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi: 94% (545.000/580.000).
 • wartość kontraktu: 621.000 zł,
 • przychody ujęte do 31 grudnia 2009 r.: 360.000 zł,
 • poziom przychodów mierzony udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi: 583.740 zł (94% x 621.000 zł),
 • kwota przychodów doszacowana 223.740 zł (583.740 zł-360.000 zł).
Księgowanie tak ustalonego przychodu może przebiegać w następujący sposób:

Zapisy w księgach 2009 r.:

 1. Faktura VAT za pierwszy etap realizowanej inwestycji (360.000 zł netto + 22%VAT):
  • Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 439.200 zł,
  • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 360.000 zł,
  • Ma „VAT należny” 79.200 zł.
 2. Doszacowana kwota przychodu, tj. nadwyżka przychodu ustalonego na dzień bilansowy nad kwotą wynikającą z dotychczas wystawionych faktur:
  • Wn „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 223.740 zł,
  • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 223.740 zł.
Zapisy w księgach 2010 r.:
 1. Faktura VAT za drugi etap realizowanej inwestycji (261.000 zł netto + 22%VAT):
  • Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 318.420 zł,
  • Ma „VAT należny” 57.420 zł,
  • Ma „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 223.740 zł,
  • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 37.260 zł (261.000 - 223.740 zł).
Tekst opublikowany: 

27 kwietnia 2010 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel