Ewidencja gruntu otrzymanego w użytkowanie na podstawie umowy użytkowania nieruchomości, na którym spółka zamierza zbudować środek trwały

Pytanie:  Jak ująć w księgach otrzymany w użytkowanie grunt na podstawie umowy użytkowania nieruchomości (stanowiące ograniczone prawo rzeczowe) na okres 50 lat? Na gruncie tym spółka będzie budować środek trwały.
Odpowiedź: 

Grunt należy ujmować w ewidencji pozabilansowej i nie wykazywać go w bilansie. Jedynie w informacji dodatkowej w objaśnieniach do bilansu należy zaznaczyć, iż Spółka użytkuje grunt na podstawie umowy użytkowania.

Przepis art. 252 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, określa istotę prawa użytkowania, które jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym rzecz prawem do jej używania i do pobierania z niej pożytków.

Użytkowanie powstaje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem rzeczy (prawa) a użytkownikiem.

W przypadku nieruchomości umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego (art. 245 § 2 kc).

Umowa użytkowania nie przenosi ani nie obiecuje przeniesienia prawa własności gruntu na użytkownika. Zatem grunt taki należy ujmować w ewidencji pozabilansowej i nie wykazywać go w bilansie. Jedynie w informacji dodatkowej w objaśnieniach do bilansu należy wskazać, iż Spółka użytkuje grunty na podstawie takiej umowy.

Tekst opublikowany: 

27 grudnia 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel