Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Dotacja na zakup środka trwałego. Sprawdź rozliczenie w księgach

Łukasz Walkiewicz

Autor: Łukasz Walkiewicz

Dodano: 1 lutego 2017

Zakup środka trwałego może być finansowany zarówno ze środków własnych, jak i z kapitału obcego. Kapitałem obcym może być kredyt czy pożyczka. Zdarza się, że jednostka może otrzymać dotacje na zakup środka trwałego lub w postaci środka trwałego. Jak w takiej sytuacji ująć w księgach rachunkowych dotację na zakup środka trwałego? Zobaczmy na przykładzie.

Dotacja w świetle ustawy o podatku dochodowym

Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe  (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Jednak, istotną kwestią jest to, że pieniądze otrzymane w formie dotacji na zakup środka trwałego, od którego dokonuje się odpisów na amortyzację nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dokładny zapis w tej kwestii znajdziemy w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT.

Warto też pamiętać, że  za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dotacja w świetle ustawy o VAT

W ustawie o VAT nie mamy żadnych regulacji dotyczących źródła finansowania środków trwałych. Zatem na prawo do odliczenie VAT nie wpływa fakt, że na zakup środków trwałych jednostka otrzymała finansowanie z dotacji. W związku z tym podatnik powinien przyjąć ogólne zasady odliczania VAT z takich wydatków. Tak więc, jeżeli środki trwałe zostały nabyte do spółki w celu wykorzystania ich do czynności opodatkowanych, wówczas podatnik ma prawo do odliczenia VAT.

Zakup środka trwałego z dotacji - rozliczenie w księgach

W ustawie o rachunkowości mamy wskazany sposób ujmowania w księgach dotacji przeznaczonych na zakup środka trwałego. I tak  (na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 uor) kwotę otrzymaną w ramach dotacji na nabycie środka trwałego rozliczamy  w księgach rachunkowych za pomocą konta 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”, którą odnosi się na pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. Sposób ewidencji takiej dotacji w księgach rachunkowych przedstawiamy na przykładzie.

PRZYKŁAD

Spółka otrzymała dotację na zakup środka trwałego w kwocie 80.000 zł , które stanowiło 80% jego wartości. Jednostka przyjęła do amortyzacji zakupionego środka trwałego stawkę roczną wynoszącą 20% (amortyzacja liniowa). Jednostka prowadzi ewidencję jedynie na kontach zespołu 4.

Dekretacja:

1. Zakup środka trwałego. Wartość początkowa wynosi 100.000 zł:

 • Strona Wn konta 010 Środki trwałe: 100.000 zł
 • Strona Ma konta 300 Rozliczenie zakupu: 100.000 zł

2. Otrzymanie dotacji:

 • Strona Wn konta 130 Rachunek bankowy: 80.000 zł
 • Strona Ma konta 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów: 80.000 zł

3. Miesięczny odpis amortyzacyjny, gdzie stawka miesięczna wynosi: 100.000 x 0,20 : 12 = 1667zł. Kwota ta powinna zostać podzielona na część podatkową, która stanowi część sfinansowaną z własnych środków oraz na część niepodatkową, pochodzącą z dotacji. Część niepodatkowa to 80% miesięcznej amortyzacji, czyli 1.667 x 0,8 = 1.334 zł. Zatem część stanowiąca koszty podatkowe to 333 zł:

 • Strona Wn konta 400-1 Amortyzacja KUP: 333 zł
 • Strona Wn konta 400-2 Amortyzacja NKUP: 1.334 zł
 • Strona Ma konta 071 Umorzenie środków trwałych: 1.667 zł

4. Rozliczenie dotacji, która odpowiada miesięcznym odpisom amortyzacyjnym:

 • Strona Wn konta 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów: 1.334 zł
 • Strona Ma konta 760 Pozostałe przychody operacyjne NSP (niebędących podatkowymi): 1.334 zł.
Łukasz Walkiewicz

Autor: Łukasz Walkiewicz

Ekspert w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel